IMPEL Logo

Finančné rezervy

2016

Priebežne

Opis a ciele projektu

Keď sa objekty dostanú do likvidácie, spravidla sa neprijmú opatrenia na vyčistenie životného prostredia a zanechajú značné environmentálne dedičstvo, ktoré je potrebné následne riešiť. V celej Európe sa hľadali rôzne riešenia, medzi ktoré patrí používanie poistných zmlúv, finančných rezerv a dlhopisov. Problémom zostáva platobná neschopnosť, a aj keď sa vytvoria ustanovenia, likvidátor ich často ignoruje, čo má za následok, že na životné prostredie nezostane nič, pretože sa považuje za podriadené právu spoločnosti. V konečnom dôsledku môžu zdĺhavé právne spory stále vyústiť do toho, že daňový poplatník uhradí náklady, čo je v priamom rozpore so zásadou "znečisťovateľ platí".

Toto je najkritickejšie v prípadoch, keď environmentálne licencie povolili krátkodobé zhoršenie životného prostredia pod výslovnou podmienkou, že zhoršenie bude na konci životnosti činnosti prinajmenšom odstránené a že prevádzkovateľ bude udržiavať primeranú finančnú rezervu na pokrytie rizika zlyhania podniku pred tým, ako dôjde k tejto obnove.

Fáza I &; II

Predpokladá sa, že tento projekt sa zameria na zostavenie usmernení o zásadách odporúčaných finančných rezerv, ktoré sa budú týkať troch kľúčových otázok:

 1. Je to dostatočné?
 2. Je to bezpečné?
 3. Je k dispozícii v prípade potreby?

Je tu túžba urobiť niečo také teraz, keďže sieť EPA uznala, že nariadenia, ak by prišli, by si vyžiadali značný čas. Zdalo sa, že sa najviac týkajú dedičstva skládok a ťažby a harmonizácie existujúcich prístupov (uprednostňuje sa ich vynájdenie).

Regulátori budú lepšie chápať, aké finančné zabezpečenie bude fungovať v rôznych scenároch, bude možné vybrať vhodné nástroje finančného zabezpečenia a lepšie sa bude riešiť otázka vytvárania budúcich dedičných záväzkov.

Fáza III

Táto záverečná časť projektu nadväzuje na výstupy projektu IMPEL Finančné zabezpečenie – Ochrana životného prostredia a verejných financií (2016/2017) a vychádza z nich. Cieľom záverečnej fázy projektu je preskúmať uplatňovanie írskych a španielskych nástrojov v iných jurisdikciách. To si pravdepodobne vyžiada vytvorenie verzie španielskeho nástroja MORA s používateľským rozhraním v anglickom jazyku.  Regulačné orgány a prevádzkovatelia budú lepšie rozumieť dostupnosti a vhodnosti finančných nástrojov, čo povedie k zlepšeniu:

   Vykonávanie činností, ktoré sú spojené so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sa bude zlepšovať.
  • Ochrana životného prostredia
  • Ochrana verejných financií
  • Vykonávanie zásady "znečisťovateľ platí"
  • Investície do prevencie znečisťovania

  Výstupy a výsledky:

  • Vyhodnotenie potenciálneho širšieho uplatnenia (v iných jurisdikciách) alebo írskeho a španielskeho modelu (a holandského prístupu, ak je k dispozícii).
  • Dôvera v rozhodovanie, potenciálne prínosy z hľadiska zefektívnenia procesu a zníženia regulačného zaťaženia (to sa zistilo v Španielsku, kde prevádzkovatelia zosúlaďujú svoje súbory údajov, aby boli kompatibilné s MORA).

  Projekt 2021 nadväzuje na výstupy projektu Finančné zabezpečenie – Ochrana životného prostredia a verejných financií (2016 až 2018 & 2020).  Tento projekt preberie predchádzajúci výstup (správu) a sprístupní ho ako webový nástroj.

  Súvisiace súbory/informácie

  • Smernice o skládkach a o ťažobnom odpade.
  • Smernice o environmentálnej zodpovednosti a SEVESO.
  • Smernica o priemyselných emisiách a súvisiace vnútroštátne právne predpisy.

Number: 2021/14, 2020/23, 2018/20, 2017/22, 2016/20 – Status: Priebežne – Period: 2016 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter