IMPEL Logo

Osvedčené postupy na boj proti znečisteniu dusičnanmi z poľnohospodárskych podnikov a fariem

2014 - 2016

Dokončené

Popis projektu a jeho ciele

Znečistenie dusičnanmi z poľnohospodárstva je pre IMPEL kľúčovou oblasťou, na ktorej musí pracovať kvôli nízkej úrovni dodržiavania Rámcovej smernice o vode a smernice o dusičnanoch.

V priebehu roka 2013 sa uskutočnil úspešný projekt na vytvorenie sietí medzi poľnohospodárskymi a environmentálnymi inšpektormi v oblasti rozptýleného znečistenia a smernice o dusičnanoch. Uskutočnili sa dve návštevy v teréne zamerané na dve základné tematické oblasti. Členovia projektu identifikovali, že chcú pokračovať v práci v tejto oblasti prostredníctvom rozvoja ďalších výmenných návštev a prostredníctvom vypracovania usmerňujúceho dokumentu na výmenu osvedčených postupov identifikovaných v tejto oblasti s cieľom pomôcť pri implementácii.

Určené boli štyri kľúčové témy:

  1. Cielenie - plánovanie, dôkazy & stanovenie priorít (vrátane špecifických kritérií rizika);
  2. V teréne - riešenia pre poľnohospodárov, ktoré im pomôžu implementovať smernicu, vrátane, ak je to možné, analýzy nákladov a prínosov - nástroje na zefektívnenie a zefektívnenie kontrol;
  3. Partnerská práca - využitie regulačného prostredia na získanie viacerých výhod - získanie zdrojov financovania na implementáciu riešení v teréne;
  4. Vývoj mechanizmov zabezpečenia súladu s cieľom pomôcť získať environmentálny prínos.

Na túto tému boli zorganizované ďalšie výmenné návštevy a v rámci projektu tím zostavil počiatočný usmerňovací dokument, ktorý sa môže rozšíriť a aktualizovať na základe skúseností.

V rokoch 2015 a 2016 bude projekt pokračovať v rozširovaní usmerňovacieho dokumentu o ďalšie príklady dobrej praxe. Po druhé vypracuje projektový plán na vytvorenie online wiki-platformy na výmenu skúseností. Usmerňovací dokument by sa potom preniesol do tohto webového nástroja, ktorý by mal zlepšiť dostupnosť zhromaždených poznatkov. Dánska agentúra na ochranu životného prostredia má pozitívne skúsenosti s takouto formou usmernenia pre dánske obce.

Súvisiace súbory/informácie

 

.

Number: 2014/13 - 2015/12 - 2016/11 – Status: Dokončené – Period: 2014 - 2016 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter