IMPEL Logo

Základná správa o IED

2015 - 2017

Dokončené

Opis a ciele projektu

Východisková správa je v európskom práve zavedená len niekoľko rokov. Napriek tomu niektoré členské štáty už získali značné skúsenosti týkajúce sa prieskumu pôdy, pričom v niektorých prípadoch majú dobre zavedené postupy založené na desaťročiach praktických skúseností.

Cieľom východiskovej správy IED je predovšetkým posúdenie kvality pôdy na začiatku obnovenia povolenia priemyselnej činnosti, aby sa zistil počiatočný stav. Cieľom je poskytnúť základ pre porovnanie po definitívnom ukončení činnosti, aby bolo možné objektívne uplatniť zásadu "znečisťovateľ platí".

Na druhej strane je správa kontaminovaných lokalít už dlho strategickou otázkou v celej Európe, pretože prítomnosť znečistenia pôdy ohrozuje možnosť dobrého a účinného územného plánovania. Najmä v súvislosti s priemyselnými činnosťami sa často pozorovalo, že chýbajúci právny rámec týkajúci sa posudzovania a riadenia znečistenia pôdy často odrádza investorov od rozhodnutia usadiť sa v znečistenej oblasti. Pri absencii jasne stanovených pravidiel a postupov vytvára právna neistota príliš veľké finančné riziká pre projekty, čo investorov núti vybrať si iné oblasti, niekedy na úkor iného využitia pôdy, ako je poľnohospodárstvo, prírodné oblasti alebo bývanie, a v konečnom dôsledku ponechať hnedé polia v starostlivosti a na zodpovednosť verejných orgánov.

Zlepšenie implementácie východiskovej správy IED znamená aj efektívnejšie postupy, ktoré vedú k lepším znalostiam o stave pôdy za menšie investície z hľadiska trvania a nákladov na prieskumy. To možno dosiahnuť užším zameraním terénnych prác.
Vzhľadom na rôznu úroveň regulačných a praktických skúseností v tejto oblasti v jednotlivých členských štátoch by skupina IMPEL mohla využiť existujúce skúsenosti vo svojej sieti na zhromaždenie osvedčených postupov a identifikáciu kľúčových faktorov reprezentatívnosti pri vyšetrovaní pôdy, aby pomohla podporiť účinný a zároveň pragmatický prístup k vypracúvaniu základných správ. Mohla by tiež identifikovať kľúčové problémy pri implementácii a praktickom presadzovaní, ako aj ich riešenia, ktoré už zaviedli odborníci z praxe.

Zámerom je vypracovať zoznam existujúcich postupov u našich členov a analýzu osvedčených postupov, ktoré už boli zavedené. Členovia by mohli využiť už existujúce poznatky a skúsenosti a prevziať všetko, čo považujú za použiteľné pre svoje potreby.

Súvisiace súbory/informácie

 

 

Number: 2015/24 - 2016/10 - 2017/11 – Status: Dokončené – Period: 2015 - 2017 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter