IMPEL Logo

Spolupráca IMPEL - Ázia

2011 - 2013

Dokončené

Opis a ciele projektu

Členovia riadiaceho výboru IMPEL TFS sa každoročne zúčastňujú na seminároch Ázijskej siete pre prevenciu nelegálneho cezhraničného pohybu nebezpečných odpadov a Regionálnej siete pre presadzovanie práva v oblasti chemických látok a odpadov (REN).

Témy seminárov sa zvyčajne týkajú elektronického odpadu a EMS, národných aktualizácií o činnostiach v oblasti presadzovania práva v súvislosti s novozavedenými a nedávno zmenenými a doplnenými nariadeniami o nebezpečných odpadoch, štatistík cezhraničného pohybu, nezákonných prípadov, ako aj príslušných politík v oblasti recyklácie a EMS nebezpečných odpadov. Diskutuje sa aj o ťažkostiach, ktorým čelia krajiny v súvislosti so spätným odberom zistenej nezákonnej cezhraničnej prepravy.

IMPEL zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o diskusiu o tom, ako zlepšiť spoluprácu medzi sieťami, a poskytol účastníkom prezentáciu o používaní a výhodách systému Basecamp a nedávno zavedených overovacích a komunikačných postupoch. Niektoré krajiny, ako napríklad Indonézia a Singapur, vyjadrili záujem zapojiť sa do spoločného projektu overovania. Bolo rozhodnuté, že na ďalšom seminári by sa mala otázka spätného prevzatia stať spoločným úsilím.

Number: 2011/19 - 2012/16 - 2013/21 – Status: Dokončené – Period: 2011 - 2013 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter