IMPEL Logo

Konferencia siete IMPEL 2018

2018 - 2018

Dokončené

Opis a ciele projektu

Po dvoch po sebe nasledujúcich rokoch organizovania konferencií sietí EÚ (2016 Utrecht a 2017 Oxford) si IMPEL uvedomil potrebu zorganizovať špecializovanú konferenciu o práci, pokroku a ďalšom napredovaní siete, 5 odborných tímov a ich členov; najmä v súvislosti s iniciatívou Európskej komisie na zabezpečenie environmentálneho súladu.

Cieľom konferencie je:

 • predstaviť súčasný stav operacionalizácie stanoviska IMPEL / dokumentu o ‘zabezpečení environmentálneho súladu’ (2018)
 • Zvýšiť počet (strategických) členov IMPEL
 • Propagovať a šíriť výsledky a výstupy IMPEL’
 • Diskutovať a predstaviť viacročný strategický program školení a budovania kapacít pokrývajúci kľúčové oblasti identifikované ako nedostatky a potreby v oblasti implementácie
 • Diskutovať o koordinovaných opatreniach na presadzovanie práva v celej EÚ v rôznych oblastiach
 • Informovať a zosúladiť činnosť so zainteresovanými stranami a strategickými partnermi pôsobiacimi v reťazci dodržiavania predpisov
 • Ukázať prípadové inovatívne nové nástroje a opatrenia na podporu členov IMPEL v ich práci a povinnostiach
 • .
 • Uľahčiť zdieľanie osvedčených postupov, prípadových štúdií a know-how

Konferencia tiež ponúkne 5 expertným tímom možnosť usporiadať svoje stretnutie v rámci konferencie.

Výstupy a výsledky:

 • Prijatie podnetov členov’ pre prezentované opatrenia a spôsoby ďalšieho postupu na zvýšenie a zabezpečenie dodržiavania environmentálnych predpisov.
 • Zvýšenie prestíže organizácie IMPEL medzi jej členmi, zainteresovanými stranami, partnermi a navonok
 • Rámce pre viacročný program odbornej prípravy a budovania kapacít vrátane oblastí, potrieb, nástrojov a osnov odbornej prípravy, financovania, zdrojov
 • Návrhy spoločných kontrolných akcií v rámci celej EÚ a spôsoby ich realizácie

Súvisiace súbory/informácie

 

Number: 2018/21 – Status: Dokončené – Period: 2018 - 2018 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter