IMPEL Logo

IMPEL pre udržateľnosť

2022

Priebežne

Projekt "IMPEL pre udržateľnosť - uzdravenie sveta" má za cieľ získať prehľad o záujme siete IMPEL o tému vzdelávania pre udržateľnosť. 

Primárnym cieľom by bolo vytvoriť sieť odborníkov, ktorí by spolupracovali na zavádzaní environmentálneho vzdelávania pre udržateľnosť referencie v Európe pre všetky vzdelávacie komunity a občianstvo vo všeobecnosti, ktoré sa nazýva vzdelávanie pre celý život.

Ako ciele zakotvené v predchádzajúcom:

  • Spolupracovať na tom, aby environmentálna výchova k udržateľnosti presahovala rámec vyučovania vytvárať mosty v čase klimatickej naliehavosti s cieľom rozšíriť úsilie komunity o účinnú zmenu.
  • Vyvíjať a zdieľať zdroje, materiály a výskum v oblasti vzdelávania pre environmentálnu udržateľnosť, identifikovať, zaznamenávať a zdieľať príklady dobrej praxe, a to aj prostredníctvom existujúcich online platforiem a podporovať vytváranie sietí národných a iných organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a environmentálnej udržateľnosti vo formálnom a neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave.

Projekt sa orientuje na to, ako môže IMPEL prostredníctvom výsledkov svojich projektov poskytnúť vstupy do vzdelávacích oblastí univerzít, odbornej prípravy, stredných škôl, dokonca aj do prvých oblastí environmentálnej výchovy (predškolské, základné a stredné školy), podporiť transformáciu formálneho, neformálneho a informálneho sektora environmentálnej výchovy smerom k novej kultúre udržateľnosti a využiť environmentálnu výchovu na riešenie súčasných vplyvov zmeny klímy na človeka, ako sú katastrofy súvisiace s počasím a klimatická nespravodlivosť, a zároveň vytvoriť a vyvážiť nový svet pre budúcnosť.

V sieti by sa pracovalo na nasledujúcich ôsmich konkrétnych oblastiach, ktoré by sa zameriavali najmä na univerzity, odbornú prípravu a vzdelávanie dospelých (zamerané na rôzne profesijné združenia): Predškolské vzdelávanie, Základné školy, Stredné školy, Stredné školy, Odborná príprava, Univerzity, Neformálne vzdelávanie a Vzdelávanie dospelých.

Projekt je v súlade so stratégiou Komisie, ktorá je obsiahnutá v návrhu odporúčania zo 14. januára 2022 o vzdelávaní pre environmentálnu udržateľnosť, v ktorom sa uvádzajú podrobnosti o novom európskom rámci kompetencií, ktorý prispeje k rozvoju vedomostí, zručností a postojov súvisiacich so zmenou klímy a udržateľným rozvojom. Okrem toho sa zaväzuje v spolupráci s členskými štátmi okrem iného vypracovať a vymieňať si podporné materiály a uľahčiť výmenu osvedčených postupov. 

Teda aj pre IMPEL je to dôvod na príležitosť pracovať na tomto projekte: "Spoločne to dokážeme".


Number: 2022(VIII) WG-6 – Status: Priebežne – Period: 2022 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter