IMPEL Logo

Implementácia a presadzovanie nariadenia EÚ o dreve

2015 - 2015

Dokončené

Opis a ciele projektu

Súčasný stav vykonávania nariadenia EÚ o dreve je stále neuspokojivý, čo dokazujú aj posledné prieskumy, ktoré vykonala Komisia. Výsledky prieskumov sú podporené paralelnou analýzou mimovládnych organizácií (napr. barometer WWF 2014, ClientEarth, Greenpeace). Absencia účinného a jednotného vykonávania a presadzovania nariadenia EÚ o dreve je znepokojujúca, pretože môže ohroziť tento nástroj a môže mať negatívny vplyv na celý akčný plán FLEGT.

Hlavným nástrojom na dosiahnutie účinného vykonávania a presadzovania nariadenia sú kontroly hospodárskych subjektov, ktoré vykonávajú príslušné orgány členských štátov. Kontroly sa musia vykonávať v súlade s pravidelne revidovanými plánmi podľa prístupu založeného na riziku, ako sa stanovuje v článku 10 ods. 2 EUTR. Kontroly sa môžu vykonávať aj vtedy, keď má príslušný orgán k dispozícii relevantné informácie, a to aj na základe opodstatnených obáv poskytnutých tretími stranami. Kontroly si môžu vyžadovať spoluprácu s inými orgánmi, ako sú colné orgány a orgány presadzovania práva, napríklad prokuratúra a polícia.

Na zabezpečenie jednotného a účinného vykonávania nariadenia EÚ o dreve v celej EÚ je potrebné zhromažďovať a porovnávať osvedčené postupy pri vypracúvaní plánov kontrol založených na riziku, spolupráci s inými orgánmi a orgánmi presadzovania práva a riešení opodstatnených obáv poskytnutých tretími stranami.

Tento projekt je zameraný na vypracovanie:

  • prípadovú štúdiu o inšpekčných plánoch, ktoré vytvorili príslušné orgány v jednotlivých členských štátoch;
  • Prípadová štúdia o riešení opodstatnených obáv poskytnutých tretími stranami;
  • Všeobecný pohľad na množstvo a kvalitu inšpekcií.
  •  

    Number: 2015/15 – Status: Dokončené – Period: 2015 - 2015 – Topic: Ochrana prírody - Tags:

    Subscribe to our newsletter