IMPEL Logo

Implementácia a používanie dokumentov BREF

2004

Dokončené

Opis a ciele projektu

Hlavným cieľom tohto projektu IMPEL bolo uskutočniť výmenu informácií o skutočnom používaní BREF a implementácii BAT medzi členmi IMPEL a operačnými orgánmi, ktoré sú v členských štátoch zodpovedné za šírenie BREF a implementáciu BAT.

Niektoré závery

  • Štruktúra informácií na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ by mala byť jasnejšia a prístupnejšia pre orgány životného prostredia a priemyselné subjekty.
  • Národné usmernenia/postupy založené na dokumentoch BREF a iných informáciách by mohli čiastočne nahradiť potrebu prekladov dokumentov BREF.
  • Priemysel by sa mal aktívne zúčastňovať na vypracúvaní vnútroštátnych usmernení a emisných noriem a na príprave a revízii dokumentov BREF.
  • V tomto procese šírenia informácií majú kľúčovú úlohu aj obchodné združenia.
  • Hlavnými prístupmi k hodnoteniu BAT sú štandardizovaný prístup (právne záväzné/usmerňujúce normy definované na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni) alebo individuálny prístup k udeľovaniu povolení, prípadne kombinácia týchto dvoch prístupov.
  • Výmena skúseností s dobrými príkladmi postupov udeľovania povolení pre rôzne odvetvia môže byť určite užitočná. Znamená to voľný prístup k usmerneniam, informačným iniciatívam atď. s cieľom zlepšiť úroveň informovanosti orgánov nielen na vnútroštátnej a regionálnej, ale aj na miestnej úrovni.
  • Internet, workshopy, stretnutia, CD-ROMy, horúca linka sú najčastejšie používané nástroje na školenie autorov povolení a iných zainteresovaných strán.
  • Sieť, ktorá bola vybudovaná počas procesu písania dokumentu BREF, by sa mohla využívať ako neformálny zdroj informácií a podpory
  • .

 

Number: 2004/12 – Status: Dokončené – Period: 2004 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter