IMPEL Logo

Implementačná výzva - začlenenie výsledkov do pracovného programu IMPEL.

2015 - 2017

Dokončené

Opis projektu a jeho ciele

IMPEL nedávno uskutočnil štúdiu s názvom "Výzvy pri praktickom uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a ako by IMPEL mohol pomôcť pri ich prekonávaní", ktorá zahŕňala dotazníkový prieskum a prieskum na základe dokumentov s cieľom identifikovať kľúčové problémy pri uplatňovaní právnych predpisov, ktorým čelia orgány životného prostredia v členských krajinách. Táto štúdia poskytla veľmi užitočné informácie, ktoré pomôžu zamerať pracovné programy IMPEL do budúcnosti.

V súčasnosti je potrebná ďalšia práca na rozpracovanie podrobnejšej povahy zistených výziev v oblasti vykonávania a na preskúmanie prierezových otázok a tém. To poskytne cenný vstup, ktorý pomôže určiť konkrétne priority pre 5 expertných tímov IMPEL a formovať viacročnú stratégiu IMPEL do budúcnosti.

Táto práca tiež pomáha identifikovať predbežné možnosti zlepšenia metodiky prieskumu a poslúži ako dôležitý vstup do osobitného projektu v tejto oblasti, ktorý sa uskutoční neskôr. Metodika pomôže krajinám a organizáciám rozpoznať trendy a vývoj v oblasti prekážok brániacich implementácii v členských štátoch.

Tento projekt mal za cieľ dosiahnuť nasledovné:
1. Lepšie pochopenie súvislostí medzi problémami v oblasti implementácie a prierezovými témami a otázkami.
2. Väčšie objasnenie základných príčin problémov v oblasti implementácie a miest, kde sa vyskytujú, a spôsobov, ako ich môže skupina IMPEL riešiť prostredníctvom projektov a činností vo svojom pracovnom programe.
3. Lepšie prioritizovaný a cielený pracovný program na budúce roky s väčším prínosom pre členov skupiny IMPEL, ktorí sa na programe zúčastňujú.
4. Identifikácia predbežných možností na zlepšenie metodiky prieskumu.

Fáza II

Vykonala sa následná štúdia, pretože bola potrebná ďalšia práca na rozpracovanie podrobnejšej povahy zistených problémov pri vykonávaní a na preskúmanie prierezových otázok a tém. To by poskytlo cenný vstup, ktorý by pomohol určiť konkrétne priority pre 5 expertných tímov IMPEL a formovať viacročnú stratégiu IMPEL do budúcnosti.

Táto práca tiež pomohla identifikovať predbežné možnosti zlepšenia metodiky prieskumu a poslúži ako dôležitý vstup do osobitného projektu v tejto oblasti, ktorý sa uskutoční neskôr

Nadväzujúce opatrenia (2017)

Vykonalo sa mnoho diskusií o výzvach v oblasti implementácie týkajúcich sa právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia na európskej úrovni a na úrovni členských štátov. V 7. akčnom programe pre životné prostredie sa to zdôraznilo ako jedna z kľúčových otázok, ktoré je potrebné zlepšiť v celej Európe. Európska komisia teraz vypracovala pre každý členský štát individuálne "prehľady implementácie environmentálnych predpisov", v ktorých sú zmapované silné a slabé stránky implementácie environmentálnych predpisov na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Prieskum plánovaný ako hlavný nástroj tohto projektu môžu využiť aj zainteresované členské štáty na overenie faktov, dôvodov a možných náprav nedostatkov zistených v ich EIR a môže poskytnúť ďalšie užitočné informácie pre národné alebo regionálne dialógy v tejto súvislosti.

IMPEL získa ďalšie poznatky o tom, kde a ako najlepšie zamerať svoje úsilie na pomoc pri zlepšovaní implementácie. Zopakovaním prieskumu o nedostatkoch v implementácii a možných nápravných opatreniach z roku 2014 môže tento projekt tiež zhromaždiť informácie o trendoch a vývoji, čím prispeje k dôkazovej základni pre tvorcov politík.

Cieľom je identifikovať problémy v implementácii, ktorým čelia členovia IMPEL v roku 2017, a porovnať ich s informáciami zhromaždenými v roku 2014. Správne orgány a členské štáty, ktoré použijú dotazník, by mali získať prehľad o svojich jednotlivých výzvach v oblasti vykonávania a zhromaždiť nápady a názory na možné nápravné opatrenia. Skupina IMPEL by mala údaje a ich porovnanie s údajmi z roku 2014 využiť na úpravu zamerania svojho pracovného programu na kľúčové otázky, identifikáciu trendov a vývoja a podporu šírenia najlepších nápravných opatrení proti tým výzvam, ktoré môže sieť ovplyvniť.

Súvisiace súbory/informácie

 

 

Number: 2015/23 -2016/25 - 2017/27 – Status: Dokončené – Period: 2015 - 2017 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter