IMPEL Logo

Implementácia smernice o OEEZ

2017

Dokončené

Opis a ciele projektu

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) je jedným z najrýchlejšie rastúcich tokov odpadu v EÚ, pričom v roku 2005 vzniklo približne 9 miliónov ton a očakáva sa, že do roku 2020 vzrastie na viac ako 12 miliónov ton. OEEZ obsahuje komplexnú zmes materiálov a komponentov, ktoré sú čiastočne aj nebezpečné. Nesprávne nakladanie s OEEZ môže spôsobiť vážne environmentálne a zdravotné problémy. Okrem toho si výroba elektroniky vyžaduje využívanie vzácnych a drahých zdrojov.

Na riešenie týchto problémov zaviedla Európska únia dva právne predpisy: Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (smernica OEEZ) a smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica RoHS). Prvá smernica o OEEZ (smernica 2002/96/ES) nadobudla účinnosť vo februári 2003. V smernici sa stanovilo vytvorenie systémov zberu, v rámci ktorých spotrebitelia bezplatne odovzdávajú svoj OEEZ. Cieľom týchto systémov je zvýšiť recykláciu OEEZ a/alebo ich opätovné použitie.
V decembri 2008 Európska komisia navrhla revíziu smernice s cieľom riešiť rýchlo rastúci tok odpadu. Nová smernica 2012/19/EÚ o OEEZ vstúpila do platnosti 13. augusta 2012 a účinnosť nadobudla 14. februára 2014.

Ciele projektu

  1. Zlepšiť odhaľovanie nezákonnej prepravy OEEZ do krajín s nedostatočnými zariadeniami na spracovanie (africké krajiny) vytvorením usmernenia na jednotnejší výklad a presadzovanie prílohy VI smernice o OEEZ.
  2. Vykonať referátovú štúdiu o implementácii smernice o OEEZ do vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa spracovania odpadových plastov obsahujúcich brómované spomaľovače horenia (BFR). Ďalej zlepšiť monitorovanie odpadových plastov z OEEZ obsahujúcich BFR, stimulovať opatrenia na presadzovanie práva v tejto oblasti prostredníctvom výmeny informácií, pracovných metód, prípadových štúdií. Hlavným cieľom je zabrániť ďalšej generácii nebezpečných odpadov používaním odpadových plastov kontaminovaných PBDE a PBB pre nové plastové výrobky (pozri požiadavky nariadenia o POP a ROHS.
  3. Vymieňať si skúsenosti, osvedčené postupy a možnosti a nemožnosti, ako môže presadzovanie práva prospieť presnejšiemu vykazovaniu, ale aj pozitívnemu príspevku k väčšiemu a lepšiemu zberu a recyklácii OEEZ, a ako sa vysporiadať s nebezpečnými látkami v OEEZ.

Výsledky

  • Pracovať na primeranej úrovni inšpekcií vo všetkých členských štátoch a na jednotnej úrovni presadzovania predpisov týkajúcich sa prílohy VI smernice o OEEZ
  • .
  • Pracovať na primeranej úrovni kontrol vo všetkých členských štátoch a jednotnej úrovni presadzovania právnych predpisov týkajúcich sa nebezpečných látok (BFR) v OEEZ
  • Poskytovanie spätnej väzby Komisii o ťažkostiach týkajúcich sa vykonávania a presadzovania
  • Jednotnejší systém klasifikácie.

 

Number: 2018/06, 2017/07 – Status: Dokončené – Period: 2017 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter