IMPEL Logo

Zlepšenie povoľovania a kontroly zariadení na chov ošípaných podľa IPPC vypracovaním praktických usmernení

2009 - 2013

Dokončené

Opis a ciele projektu

V roku 2009 sa uskutočnil porovnávací program týkajúci sa povoľovania a kontroly zariadení na chov ošípaných podľa IPPC v členských krajinách IMPEL (fáza I). Projekt sa zameral na päť kľúčových otázok: skladovanie hnoja, rozmetávanie hnoja, systém ustajnenia zvierat, systémy na ochranu ovzdušia a hodnotenie zápachu. Cieľom projektu v roku 2009 bolo vzájomné učenie sa, výmena skúseností a identifikácia osvedčených postupov.

Projekt ukázal, že príslušné orgány v členských krajinách IMPEL členské štáty regulujú chovy ošípaných rôznymi spôsobmi. Platí to pre zariadenia nad aj pod prahovou hodnotou smernice IPPC (teraz smernica o priemyselných emisiách). Existujú napríklad rôzne systémy skladovania hnoja a ustajnenia zvierat. Povolenia IPPC vydávané členskými štátmi sa líšia úrovňou podrobnosti. Inšpekcie sa líšia intenzitou a frekvenciou. Ukázalo sa tiež, že opatrenia majú nezriedka negatívne účinky, ako napríklad úniky z lagún na hnojivo.

V správe o projekte sa dospelo k záveru, že je dôležitá ďalšia výmena informácií medzi členmi IMPEL a že by bolo žiaduce vypracovať praktické usmernenia pre pisateľov povolení a inšpektorov. To sa uskutočnilo v rámci druhej a tretej fázy projektu.

Súvisiace súbory/informácie

 

Number: 2009/02 - 2011/09 - 2012/07 – Status: Dokončené – Period: 2009 - 2013 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter