IMPEL Logo

INSPECT-CEM - Usmernenia pre environmentálnu kontrolu v priemysle cementárskeho slinku

2007 - 2009

Dokončené

Opis a ciele projektu

Proces výroby cementu je komplexná priemyselná činnosť, ktorá môže potenciálne ovplyvňovať životné prostredie s veľkými dopadmi. Rôzne skúsenosti a know-how ukázali, že účinnou stratégiou kontroly nemôže byť iba monitorovanie emisií z komína; je dôležité zaviesť integrovanú kontrolnú činnosť, ktorá zohľadňuje aj výrobný proces a prijaté technológie, pretože stabilný a kontrolovaný priebeh procesu je prvou zárukou zabezpečenia zhody.

Tento projekt sa zameriava na stanovenie a opis súčasného know-how v oblasti environmentálnych kontrol v cementárňach; jeho cieľom je poskytnúť koncepčný prístup a operatívny nástroj inšpektorom, ktorí musia vykonávať environmentálne kontroly v takýchto závodoch.

Prvá časť správy sa zameriava na opis potenciálnych environmentálnych hrozieb spôsobených výrobou cementového slinku s cieľom objasniť najdôležitejšie otázky, ktoré musí úrad kontrolovať.

Druhá časť správy je opisom usmernenia pre inšpekcie v cementárňach; vychádza z úvah uvedených v prvej časti správy; riadi sa základnými princípmi Odporúčania o minimálnych kritériách pre environmentálne inšpekcie a snaží sa definovať minimálny súbor kritérií na plánovanie a vykonávanie environmentálnych inšpekcií s cieľom pomôcť novým inšpekčným orgánom zlepšiť ich špecifické zručnosti a vo všeobecnosti prevziať na vyššiu homogénnu úroveň tieto kontroly v členských štátoch EÚ vrátane pristupujúcich krajín.

Najdôležitejšími environmentálnymi vplyvmi v cementárenskom priemysle sa ukázali byť najmä dve otázky: emisie do ovzdušia a používanie odpadu.

 

 

Number: 2007/16 – Status: Dokončené – Period: 2007 - 2009 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter