IMPEL Logo

Spoločná sieť pre voľne žijúce huby (JoNeF)

2023

Priebežne

Opis a ciele projektu

V posledných rokoch rastie povedomie o potrebe začleniť huby (makromycétne huby) do európskej environmentálnej politiky na rovnakú úroveň ako živočíchy a rastliny, aby sa chránili vo svojich prirodzených biotopoch. 

V súčasnosti sa európska environmentálna legislatíva zameriava na ochranu rastlín a živočíchov, s výnimkou húb, ktoré sú základnými zložkami suchozemských biotopov. Okrem toho sa makroskopické huby môžu používať ako indikátory na opis environmentálnych podmienok lesov a iných suchozemských biotopov. 

Na vyplnenie tejto medzery by sa huby mali začleniť do legislatívnych a rozhodovacích procesov a do ochranárskych a environmentálnych iniciatív, aby sa vytvorila komplexná stratégia ochrany. 

V tejto súvislosti je prvým krokom zhromaždenie existujúcich údajov o makromycétach húb v EÚ a vytvorenie spoločných protokolov a noriem pre sčítanie/monitorovanie, ako aj tých, ktoré existujú pre rastliny a živočíchy. 

Považujeme za zásadné, aby orgány ochrany životného prostredia koordinovali tieto činnosti a nenechávali to len v rukách združení, súkromných subjektov a univerzít. 

Celkovým cieľom práce na projekte je podporiť: 

  • Rozšírenie pôsobnosti existujúcej európskej environmentálnej legislatívy o huby v súvislosti s monitorovaním biotopov a biodiverzity a ochranou/obnovou lesov 
  • Zaradenie druhov húb do prílohy smernice o biotopoch 
  • ;
  • Vývoj databázovej platformy EÚ pre monitorovanie makromycétov húb 

Očakávanými výsledkami prvej fázy projektu (v období júl 2023 - december 2024) sú zavedené spoločné normy a protokoly EÚ pre sčítanie a monitorovanie makromycétov húb. 

Dotazníkový prieskum založený na projekte JoNeF

Prosíme vás o vyplnenie nižšie uvedeného on-line dotazníka súvisiaceho s projektom IMPEL JoNeF (Joint of Networks for wild Fungi).

Dotazník JoNeF/časť 1

Dotazník JoNeF/ 2. časť

Účelom prieskumu založeného na dotazníku JoNeF je zhromažďovať, porovnávať a analyzovať informácie a údaje o ochrane európskych makromycétnych húb a zber údajov.

Na dotazník môžu odpovedať členovia projektu JoNeF a odborníci na mykológiu, ktorí nie sú aktívnymi členmi.

Termín uzávierky dotazníka je 26. november 2023.


Number: – Status: Priebežne – Period: 2023 – Topic: Ochrana prírody - Tags:

Subscribe to our newsletter