IMPEL Logo

Znalostný a informačný program

2022

Priebežne

V posledných rokoch IMPEL a Európska komisia vydali svoje stanoviská týkajúce sa budovania kapacít a v dôsledku toho rôzne projekty IMPEL teraz preberajú iniciatívu a rozvíjajú svoje predstavy o tom, ako podporiť svojich členov pri implementácii produktov, ktoré poskytujú.

Budovanie kapacít je jednou z hlavných priorít IMPEL a počas posledných dvoch desaťročí vyvinul širokú škálu nástrojov vrátane metodík a usmernení. Podpora jej členov prostredníctvom rôznych aktivít, ako sú školenia o praktickom používaní vyvinutých nástrojov, ako aj workshopy a semináre, je bežnou praxou. 

Projekt IMPEL 'Budovanie kapacít a odborná príprava" (2019 - 2021) sa zameral na vypracovanie konzistentnejšej, zastrešujúcej a integrovanejšej stratégie a viacročného pracovného programu, ktoré lepšie prepojia potreby členov IMPEL a ďalších kľúčových aktérov v rámci reťazca dodržiavania predpisov. 

Projekt Knowledge and Information Programme (KIP) je overovacím projektom, ktorý má preukázať hodnotu budovania kapacít a odbornej prípravy. Cieľom KIP je poskytovať znalostné materiály, nástroje a školiace aktivity.


Number: 2022(VIII) WG-7 – Status: Priebežne – Period: 2022 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags: good practice , enforcement , Waste Shipments Directive , soil

Subscribe to our newsletter