IMPEL Logo

Prepojenie smernice o priemyselných emisiách (IED) a nariadenia REACH, fáza I a II

2013 - 2014

Dokončené

Opis a ciele projektu

Fáza I

V smernici o priemyselných emisiách (IED) je veľa odkazov na nebezpečné látky a riziká, ktoré z nich vyplývajú. V dôsledku toho je vhodné preskúmať:

  • či požiadavky/povinnosti podľa nariadenia REACH môžu byť užitočné pre povoľovacie a kontrolné práce;
  • aké zmeny vo formátoch nariadenia REACH pre registráciu, žiadosti o autorizáciu by boli možné, aby boli ešte kompatibilnejšie a poskytovali pridanú hodnotu pre povoľovanie a inšpekciu IED,
    aké dôsledky (vrátane pozitívnych účinkov) majú požiadavky nariadenia REACH pre povoľovacie a inšpekčné činnosti a
  • ako zlepšiť synergie a komplementárnosť týchto dvoch právnych predpisov.

Tento projekt skúmal nasledujúcu otázku: Ako povinnosti vyplývajúce z nariadenia REACH zasahujú do zákonných povinností IED týkajúcich sa povoľovania a inšpekcie?

Fáza II

Zhodnotenie vzájomných väzieb nariadenia REACH s IED počas prvej fázy projektu ukázalo, že následní užívatelia/prevádzkovatelia môžu využívať informácie vytvorené podľa nariadení REACH a IED na dodržiavanie právnych predpisov v mnohých rôznych situáciách. Je potrebné zvýšiť informovanosť a poskytnúť všetkým aktérom, ktorí zohrávajú úlohu v otázkach súvisiacich s krížovými právnymi predpismi, usmernenia a nástroje na riešenie a využívanie synergií. Preto bolo odporučené zorganizovať seminár o tejto problematike.

V roku 2014 sa projekt IMPEL na tému “Prepojenie smernice o priemyselných emisiách (IED) a nariadenia REACH” (II) zameria na zvyšovanie povedomia o prepojení nariadenia REACH s IED na úrovni orgánov a prostredníctvom toho nepriamo aj na úrovni prevádzkovateľov.

Výstupom projektu je správa, ktorá obsahuje:

  • prehľad nástrojov a pomôcok týkajúcich sa chemických látok, ktoré existujú na spracovanie položky v postupoch udeľovania povolení;
  • definíciu súboru údajov o chemických látkach, ktoré sú potrebné pre žiadosti o povolenie;
  • odporúčanie postupu, ako riešiť povinnosť používať menej nebezpečné látky;
  • identifikované usmerňovacie materiály a osvedčené postupy;
  • doporučenia.

 

Number: 2013/09 - 2014/10 – Status: Dokončené – Period: 2013 - 2014 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter