IMPEL Logo

Prepojenie rámcovej smernice o vode a smerníc IPPC/IE

2010 - 2013

Dokončené

Opis a ciele projektu

Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 2008/1/ES (teraz IED 2010/75/EÚ) a rámcová smernica o vode 2000/60/ES sú dva najrozsiahlejšie právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia. Predstavovali pre členské štáty mnoho výziev. Zariadenia regulované podľa smernice IPPC môžu mať vplyv na vodné prostredie, napríklad prostredníctvom priameho alebo nepriameho vypúšťania znečisťujúcich látok, odberu vody atď. IPPC vyžaduje, aby sa zariadenia prevádzkovali podľa podmienok v povoleniach, ktoré sú v súlade s najlepšími dostupnými technikami (BAT). Takisto sa od nich vyžaduje, aby dodržiavali normy kvality životného prostredia stanovené v právnych predpisoch EÚ vrátane tých, ktoré vyplývajú z právnych predpisov EÚ o vode. Vzťah medzi týmito dvoma súbormi povinností však často nie je vôbec jednoduchý.

V roku 2010 sa preto začal postupný projekt IMPEL, ktorého cieľom je preskúmať vzťah medzi oboma smernicami. Analýza sa zamerala na tlaky z bodových zdrojov znečistenia v dôsledku emisií organických látok (napr. neupravených/čiastočne upravených odpadových vôd z aglomerácií a priemyslu), živín a chemických látok. Znečistenie živinami je – rovnako ako v prípade organického znečistenia – spôsobené najmä emisiami z aglomerácií, priemyslu a poľnohospodárstva. Najvýznamnejším priemyselným prispievateľom k znečisteniu živinami je napr. chemický, celulózovo-papierenský a potravinársky sektor. Výrobné odvetvia sú zodpovedné za veľké emisné zaťaženie množstvom nebezpečných látok.

Fáza I

Ciele projektu sú:

 • Definovať vzťah (komplementárny a konkurenčný) medzi implementáciou IPPC a implementáciou rámcovej smernice o vode z hľadiska rozsahu povoľovania, presadzovania a zberu údajov.
 • vypracovať súpis problémov a osvedčených postupov v členských štátoch, pokiaľ ide o
  povoľovanie, presadzovanie, zber údajov a systémy zberu údajov.
 • Poskytnúť odporúčania pre príslušné orgány s cieľom prispieť k lepšiemu vykonávaniu a presadzovaniu požiadaviek rámcovej smernice o vode a (revidovanej) smernice IPPC prispieť k lepšiemu výkonu environmentálnych inšpekcií a povolení v členských štátoch.

Správa sa zamerala na tieto kľúčové otázky:

  "
   Vyhodnotenie vplyvu na životné prostredie a na životné prostredie, ktoré sa v ňom vyskytuje, je dôležité.
  • Ako zabezpečiť, aby súčasné a budúce činnosti súvisiace s udeľovaním povolení a presadzovaním práva boli
   odborné aj podľa smernice IPPC?"
  • Ako môžu povolenia prispieť k dosiahnutiu cieľov IPPC aj WFD?

  Fáza II

  Cieľmi II. fázy projektu bolo:

  1. Vykonať inventarizáciu problémov a osvedčených postupov v členských štátoch, pokiaľ ide o povoľovanie, presadzovanie, správu povodí, zber údajov a systémy zberu údajov.
  2. Poskytnúť odporúčania pre príslušné orgány s cieľom prispieť k lepšiemu vykonávaniu a presadzovaniu požiadaviek rámcovej smernice o vode a (revidovanej) smernice IPPC, prispieť k lepšiemu výkonu environmentálnych inšpekcií a povolení v členských štátoch.

  Fáza III

  Tento projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty IMPEL z rokov 2010, 2011 a 2012. V tejto fáze sa plánuje vypracovanie praktického poradenského nástroja s osvedčenými postupmi, ako sa vysporiadať s viacerými zdrojmi znečistenia z prevádzok a priemyselných areálov IPPC aj mimo IPPC. Toto usmernenie bude zahŕňať spôsob, ako môžu inšpektori počas inšpekcií posudzovať vplyvy zariadení na životné prostredie, ako to vyžaduje smernica IED.

Number: 2010/08 - 2011/11 - 2012/08 - 2013/11 – Status: Dokončené – Period: 2010 - 2013 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter