IMPEL Logo

Nakladanie s ťažobným odpadom

2019

Priebežne

Opis a ciele projektu

Ťažobná činnosť bola vždy zdrojom surovín pre človeka, ale zároveň vytvárala mnohé environmentálne problémy. Obrovské množstvá ťažobného odpadu, často opustené, sú zdrojom znečistenia a oblasťami geotechnickej a hydrogeologickej nestability. V súčasnosti, po mnohých nehodách súvisiacich s banskou činnosťou, prijala Európska komisia smernicu 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (známa ako banská smernica), ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES.

Banícka smernica stanovuje opatrenia, postupy a usmernenia na predchádzanie alebo čo najväčšie zníženie akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, najmä na vodu, ovzdušie, pôdu, faunu a flóru a krajinu, a z toho vyplývajúcich rizík pre ľudské zdravie. Následne každý členský štát zabezpečí, aby ťažobné spoločnosti vypracovali plán nakladania s odpadom na minimalizáciu, spracovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie ťažobného odpadu, pričom zohľadnia zásadu trvalo udržateľného rozvoja.

Tento projekt je zameraný na porovnanie transpozície smernice rôznymi členskými štátmi (ČŠ) s cieľom vyhodnotiť spoločné usmernenia pre lepšie nakladanie s ťažobným odpadom a získať prehľad o konverzii/zhodnocovaní ťažobného odpadu v jednotlivých ČŠ podľa európskej koncepcie obehového hospodárstva.

Očakávané výsledky:

  • Zpráva o posúdení nakladania s ťažobným odpadom na základe rôznych skúseností partnerov projektu a prípadne zahrnutie návrhov na recykláciu/znovupoužitie tohto druhu odpadu.
  • Vybudovanie komunity s cieľom pokračovať v dialógu a posilniť poznatky o tejto neustále sa vyvíjajúcej téme, najmä v oblasti základných surovín.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: Priebežne – Period: 2019 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter