IMPEL Logo

Mapovanie európskych agentúr zapojených do implementácie environmentálneho acquis

2017 - 2019

Dokončené

Sieť IMPEL sa od roku 2008, keď sa stala nezávislým združením registrovaným podľa belgického práva, výrazne rozrástla. V roku 2008 mala 38 členských orgánov, v roku 2016 ich bolo 51.

Stále však existujú značné medzery v členstve v IMPEL’ako aj v aktívnom zapojení do projektových činností. Je to zrejmé najmä vzhľadom na nedávnu reštrukturalizáciu združenia IMPEL’s cieľom zahrnúť do jeho pracovného programu činnosti v oblasti ochrany prírody a pôdy & vody. Okrem toho je však zrejmá aj potreba spolupráce na nižšej ako národnej úrovni s regionálnymi a miestnymi orgánmi, ktoré riadia a vykonávajú implementáciu a presadzovanie. Európska komisia to zopakovala počas nedávneho stretnutia s Radou IMPEL v Bruseli 27. mája 2016, ale aj s Výborom regiónov, ktorý hostil valné zhromaždenie v Bruseli v roku 2014. Doteraz je členstvo v IMPEL’z orgánov na nižšej ako národnej úrovni pomerne obmedzené a to sa musí zmeniť, ak chceme zlepšiť implementáciu v širšom meradle v Európe.

Dôkladné mapovanie nám pomôže preskúmať medzery v našom členstve a pomôže nám naplánovať, kde a s kým musíme hovoriť, aby sme podporili väčšiu účasť na projektoch a napokon aj členstvo v našej sieti.

V mnohých európskych členských štátoch existuje aj určitá neistota v súvislosti s úlohami orgánov. Cieľom tohto mapovania bude v širšom zmysle poukázať na kompetencie orgánov a tam, kde je to možné, uviesť kontaktné miesta, ktoré môžu naše odborné tímy využiť na podporu väčšej účasti.

Number: 2017/26 – Status: Dokončené – Period: 2017 - 2019 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter