IMPEL Logo

Mapovanie regulačného súboru nástrojov

2016

Dokončené

Opis a ciele projektu

Súbor regulačných nástrojov nie je bežne známy alebo plne pochopený v celej svojej šírke v dôsledku rýchlych zmien v regulačnej praxi a technologického pokroku. Cieľom tohto projektu je identifikovať postupy používané predovšetkým v Európe, ale aj z celého sveta (prostredníctvom dotazníkov  rešerše literatúry), aby ich bolo možné zmapovať v spektre dodržiavania predpisov. Tým sa zlepší pochopenie všetkých regulačných orgánov, čo im umožní vhodne uplatňovať tieto nové nástroje a postupy v spojitosti s pomocou dodržiavania predpisov.

Všetky regulačné orgány sa usilujú o dosiahnutie 100 % zhody svojich regulovaných pracovísk, avšak žiaden z nich to nedosiahol. Tradičné postupy, ako napríklad inšpekcia, sú základom nášho súboru nástrojov, ale samostatne sa im nepodarilo
dosiahnuť náš cieľ. Aké ďalšie nástroje môžeme použiť okrem inšpekcie na dosiahnutie utópie? Návrhom je zhromaždiť príklady postupov a zmapovať ich použitie na spektre dodržiavania predpisov s cieľom určiť, kde sa považujú za najúčinnejšie. Bude to zahŕňať konvenčné nástroje, ako sú inšpekcie, administratívne pokuty, meno  hanba atď., ale pokúsi sa zmapovať aj čo najviac nových techník, ako sú dobrovoľné záväzky, dohody o prosperite (používané v Severoírskej agentúre pre životné prostredie atď.), meno  slávu atď. Ak budú k dispozícii prípadové štúdie, budú uvedené nástroje, aby sa ukázalo, že boli použité.

Tento projekt bude nadväzovať na projekty Výber vhodných intervencií tým, že v čo najúplnejšom obraze určí, aké sú možnosti.

Pochopením toho, aké možnosti sú k dispozícii, budú regulátori schopní určiť najlepší rozsah
nástrojov pre danú úlohu. Je skutočne prierezová, pretože sa vzťahuje na všetky právne predpisy.

 

Number: 2016/18 – Status: Dokončené – Period: 2016 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter