IMPEL Logo

Mini konferencia IMPEL o zabezpečovaní súladu

2022

Dokončené

Opis a ciele projektu

Členské štáty musia mať zavedené vhodné mechanizmy na zabezpečenie dodržiavania odvodených záväzkov EÚ (smernice a nariadenia EÚ týkajúce sa životného prostredia). K nedodržiavaniu môže dochádzať z rôznych dôvodov vrátane zmätku, zlého pochopenia alebo neprijatia pravidiel, nedostatku investícií, oportunizmu a kriminality. Jeho vplyv na životné prostredie, ľudské zdravie a hospodárstvo bude závisieť od povahy, rozsahu a pretrvávania porušení. V praxi mechanizmy na zabezpečenie dodržiavania predpisov zahŕňajú členské štáty, ktoré využívajú tri široké triedy zásahov (spoločne označované ako "zabezpečenie dodržiavania predpisov v oblasti životného prostredia"), ako sa uvádza v dokumente Komisie COM(2018) 10[1]

1.      Propagácia dodržiavania predpisov pomáha držiteľom povinností dodržiavať predpisy prostredníctvom prostriedkov, ako sú usmernenia, "často kladené otázky" a asistenčné pracoviská. 

2.      Monitorovanie dodržiavania predpisov identifikuje a charakterizuje správanie držiteľov povinností a zisťuje a posudzuje akékoľvek nedodržiavanie predpisov (konkrétne prípady nedodržiavania predpisov alebo širšie problémy s dodržiavaním predpisov v priemyselnom odvetví alebo oblasti...) pomocou environmentálnych inšpekcií a iných kontrol. 

3.      Následné opatrenia   presadzovanie čerpajú zo správneho, trestného a občianskeho práva s cieľom zastaviť, odradiť, sankcionovať a získať nápravu za konanie, ktoré nie je v súlade s predpismi, a podporiť dodržiavanie predpisov.

Členovia skupiny IMPEL, väčšinou inšpekčné a presadzovacie organizácie, sa často zameriavajú na monitorovanie dodržiavania predpisov a následné opatrenia   presadzovanie predpisov ako hlavné stratégie na zabezpečenie dodržiavania predpisov a majú právny rámec na vykonávanie oboch stratégií. Podpora dodržiavania predpisov je skôr v šedej zóne, niekedy nie je právne začlenená, niekedy je úlohou iných organizácií, niekedy je ako stratégia na zabezpečenie dodržiavania predpisov zanedbávaná, niekedy je považovaná za príliš mäkkú... Je tiež trochu v šedej zóne, pretože sa zvyčajne redukuje na nástroje ako usmernenie a informácie... Hoci podpora dodržiavania predpisov by sa mohla chápať širšie ako súbor činností na zvýšenie povedomia, znalostí a pochopenia právnych povinností u príslušnej cieľovej skupiny, čím sa dosiahne trvalá zmena správania s cieľom dosiahnuť dobrovoľné a správne dodržiavanie predpisov. Okrem toho by podpora dodržiavania predpisov mohla byť v niektorých prípadoch vhodnejšou stratégiou na riešenie rozsiahlejších problémov s dodržiavaním predpisov než samotné kontroly a presadzovanie predpisov.

Flámska štúdia v mene ministerstva životného prostredia a územného rozvoja, ktorú vykonal profesor Kurt Deketelaere (Právnická fakulta Univerzity v Leuvene a Helsinskej univerzity ), vykonala s pomocou niektorých kolegov z IMPEL súpis "nástrojov" podpory dodržiavania predpisov. Existujúce príklady široko definovanej podpory dodržiavania predpisov boli rozdelené do 4 kategórií: informácie a odborná príprava, technická pomoc, transparentná komunikácia a stimuly na podporu dodržiavania predpisov. Cieľom minikonferencie bolo poskytnúť prehľad o plnom potenciáli podpory dodržiavania predpisov ako plnohodnotnej stratégie, ktorá stojí a funguje spolu so stratégiami monitorovania dodržiavania predpisov a následných opatrení & presadzovania. 

Súvisiace informácie

KOMUNIKÁCIA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV - Opatrenia EÚ na zlepšenie dodržiavania predpisov v oblasti životného prostredia a správy a riadenia

Number: – Status: Dokončené – Period: 2022 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter