IMPEL Logo

Minimálne kritériá inšpekcií: Plánovanie a podávanie správ

1998 - 1999

Dokončené

Opis a ciele projektu

Súvislosti

IMPEL dokončil sériu usmernení o minimálnych kritériách pre inšpekcie, ktoré poskytli základy pre nariadenie RMCEI, a vydal Referenčnú knihu pre inšpekcie životného prostredia. Usmernenia obsahujú tieto dokumenty:

  • Všeobecné zásady (november 1997)
  • Frekvencia inšpekcií (december 1998)
  • Samomonitorovanie prevádzkovateľa (december 1998)
  • Plánovanie a podávanie správ o inšpekciách (jún 1999)

Opis projektu

Inšpekčné orgány by mali pripraviť plány inšpekčných programov. Tie by mali zahŕňať príslušné ciele konkrétneho orgánu a zohľadňovať niekoľko kľúčových prvkov, ako sú odvetvia, ktoré sa majú kontrolovať, dostupné zdroje, čas, ktorý je k dispozícii na kontroly, frekvencia bežných kontrol, reaktívne kontroly a stanovenie priorít.

Inšpekčné orgány by mali tiež pripravovať správy o inšpekčných programoch pre jednu alebo viacero cieľových skupín, ako je verejnosť alebo zákonodarca (na účely spätnej väzby k legislatíve). Uvádza sa niekoľko cieľov takýchto správ, ktoré sa budú líšiť v závislosti od cieľovej skupiny. Navrhujú sa kľúčové prvky správ, ako napríklad počet vykonaných inšpekcií, úroveň dodržiavania predpisov a úroveň úspešnosti pri plnení požiadaviek plánu.

Odborným postupom by bolo sprístupnenie plánov a správ verejnosti. Predkladajú sa návrhy týkajúce sa dostupnosti a šírenia plánov a správ.

Number: 1999/03 – Status: Dokončené – Period: 1998 - 1999 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter