IMPEL Logo

Národná iniciatíva vzájomného hodnotenia (NPRI)

2019

Priebežne

Opis a ciele projektu

Cieľom projektu je vytvoriť základ pre rozvoj autonómnych činností vzájomného hodnotenia v národných sieťach environmentálnych orgánov a agentúr. Môže sa použiť ako nástroj na zlepšenie vlastných výkonov prostredníctvom dialógu, spoločnej konfrontácie a zdieľania osvedčených postupov medzi partnermi patriacimi do rovnakej siete.

NPRI bola uznaná za silný nástroj, ktorý môže pomôcť rozvoju iniciatívy EÚ v oblasti EAK najmä vďaka svojmu potenciálu pri zavádzaní osvedčených a najlepších postupov a homogenizácii,

Cieľom Fázy I projektu bolo vytvoriť rámec, v ktorom by sa tento druh iniciatív mal konať: Proces vzájomného hodnotenia sa skúmal ako všeobecný a flexibilný systém na základe skúseností významných medzinárodných organizácií, ktoré ho už používajú. Vďaka práci projektového tímu NPRI majú národné siete prístup ku všetkým informáciám a schémam, aby mohli začať realizovať vzájomné hodnotenie z vlastnej iniciatívy a vlastnými prostriedkami. IMPEL je ochotný podporiť rozvoj tejto praxe, ktorú možno prispôsobiť charakteristikám a potrebám samotnej siete.

V druhej fáze projektu sa ďalej skúmali dôležité témy s cieľom zlepšiť realizáciu iniciatívy. Zdôraznil sa význam štruktúry na národnej úrovni, ktorá by mala byť zodpovedná za rozvoj činností vzájomného hodnotenia, a táto téma bola následne preskúmaná. Prehĺbila sa koncepcia rámca pre vzájomné hodnotenie na základe určeného rozsahu iniciatívy. Zvážilo sa aj inštitucionálne a sociálne prostredie, v ktorom sieť pôsobí. Dospelo sa k záveru, že pri plánovaní partnerského hodnotenia je nevyhnutné čo najskôr vykonať analýzu zainteresovaných strán, aby sa pochopilo, kto sú partneri, ktorí by mali byť zapojení do realizácie výsledkov partnerského hodnotenia vzhľadom na ich záujem a/alebo právomoci. Okrem toho sa skúmala odborná príprava tímu odborného hodnotenia ako základný krok na dosiahnutie potrebného štandardu kvality.

Cieľom Fázy III projektu NPRI, je podporiť krajiny, ktoré chcú vytvoriť svoj vlastný systém vzájomného hodnotenia alebo chcú zlepšiť systém, ktorý už používajú. Projektový tím je k dispozícii aj na podporu samotnej organizácie a vykonávania vzájomných hodnotení.

Súvisiace súbory/informácie

 

  • Prezentácie-Záverečný seminár NPRI-fáza 2
  • COM(2018) 10 final (Opatrenie 1 “Zlepšiť nasadenie odborných znalostí v oblasti zabezpečenia environmentálneho súladu v celej EÚ prostredníctvom vzájomných hodnotení, spoločných opatrení na presadzovanie práva, návštev zameraných na zabezpečenie súladu a využívania nástroja TAIEX-EIR Peer2Peer”)

Number: 2021/08-WP1, 2020/16, 2019/21 – Status: Priebežne – Period: 2019 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter