IMPEL Logo

Konferencia o dodržiavaní environmentálnych predpisov v sieťach

2016 - 2016

Dokončené

Opis a ciele projektu

Potreba tejto konferencie vychádza z dvoch hlavných tém:

  1. Posilniť spoluprácu v reťazci presadzovania práva a,
  2. podporiť ďalšie inovácie v oblasti dodržiavania predpisov a presadzovania práva.
.

Myšlienka konferencie o sieťach je nevyhnutná, ak chceme preskúmať a hľadať spôsoby zlepšenia reťazca presadzovania práva ako celku. Na tento účel je potrebná ďalšia koordinácia so sesterskými organizáciami: EÚ FJE (sieť sudcov EÚ) a ENPE (sieť prokurátorov EÚ) a so sieťou ENVI CrimeNet.

Cieľom je poukázať na prípadové štúdie dobrej spolupráce a osvedčené postupy medzi povoľujúcimi orgánmi/inšpektormi, prokurátormi, sudcami a policajtmi. Predstavíme získané skúsenosti a prípadové štúdie, v ktorých by veci mohli byť lepšie, ako aj to, čo môžeme všetci urobiť pre zlepšenie ochrany životného prostredia. Osobitný dôraz na zasadnutiach konferencie by sa mal klásť na prepojenia a komunikáciu medzi jednotlivými časťami reťazca.

Na pozadí výziev v oblasti zdrojov, ktorým čelia mnohé agentúry & organizácie na presadzovanie práva; musíme všetci zaviesť inteligentnejšie a efektívnejšie spôsoby využívania našich obmedzených rozpočtov a personálnych zdrojov. Konferencia sa preto bude snažiť poukázať na oblasti inovácií v oblasti dodržiavania a presadzovania predpisov v celom reťazci.

Na všeobecnej úrovni je lepšia, hlbšia spolupráca medzi sieťami jasným cieľom a snahou
nás všetkých. Budeme sa usilovať o lepšiu vzájomnú komunikáciu a spoluprácu na
štruktúrovanejšom základe s tým, že v budúcnosti by sa mohli spoločné projekty realizovať na
pravidelnejšom základe. Z hľadiska IMPEL’konkrétnejšie je želaným výsledkom spätná väzba a príspevok k práci, ktorú sme vykonávali na pochopení ‘implementačnej výzvy’. Inými slovami, aké sú kľúčové medzery v implementácii a presadzovaní environmentálneho práva v Európe a
čo môžeme urobiť a čo robíme, aby sme tieto medzery vyplnili. Oblasti, na ktoré konferencia poukázala v oblasti presadzovania práva a inovácií, by mali podnietiť a ponúknuť riešenia na vyplnenie niekoľkých z týchto medzier.

Súvisiace súbory/informácie

 

 

Number: 2016/24 – Status: Dokončené – Period: 2016 - 2016 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter