IMPEL Logo

Regulácia ťažby ropy a zemného plynu na pevnine

2015 - 2019

Dokončené

Opis a ciele projektu

Intenzívna verejná diskusia o bridlicovom plynárenskom priemysle upriamila pozornosť na celý pobrežný ropný a plynárenský priemysel, na to, ako je regulovaný a čo sa považuje za osvedčené postupy v tomto odvetví.

Regulačný rámec EÚ nedávno posúdila Európska komisia (EK), ktorá uverejnila ‘Odporúčanie’ pre minimálne zásady ťažby uhľovodíkov (vrátane bridlicového plynu) pomocou hydraulického štiepenia so zámerom preskúmať jeho vykonávanie v auguste 2015. Táto práca sa však nezaoberala existujúcimi postupmi pobrežného ropného a plynárenského priemyslu.

Naďalej sa začalo komplexné preskúmanie dokumentu BREF pre nakladanie s odpadom zo smernice o ťažobnom priemysle, ktoré bude po prvýkrát zahŕňať odporúčania na zahrnutie odpadu pochádzajúceho z pobrežného ropného a plynárenského priemyslu – konvenčného aj nekonvenčného.

Uverejnenie odporúčania EK (a nadchádzajúca revízia v roku 2015) spolu s prebiehajúcou revíziou dokumentu BREF sú dôležitými míľnikmi pri určovaní budúceho smerovania regulácie pobrežného ropného a plynárenského priemyslu v Európe.

Fáza I a II

Táto prvá fáza projektu bola zameraná na preskúmanie existujúcich osvedčených postupov v širšom odvetví ťažby ropy a zemného plynu na pevnine v Európe s cieľom poučiť sa a identifikovať osvedčené postupy v členských štátoch.

Ciele projektu:

 • Identifikovať spoločné prístupy a legislatívne výklady v členských štátoch týkajúce sa implementácie smerníc EÚ pre pobrežný ropný a plynárenský priemysel
 • Identifikovať osvedčené postupy (BAT) v odvetví v rámci rôznych regulačných režimov
 • Identifikovať prípadné medzery v regulačnom procese
 • Vymieňať si skúsenosti s implementáciou, dodržiavaním, presadzovaním a monitorovaním rôznych aspektov odvetvia (napr. odpady, spaľovanie, podzemné vody, využívanie vody)
 • .

Fáza III

Cieľom druhej fázy je nadviazať na prácu z rokov 2015, 2016 a 2017 a oveľa podrobnejšie preskúmať prístupy účastníkov’ k viacerým kritickým otázkam s cieľom podľa možnosti definovať, zdieľať a propagovať osvedčené postupy. Cieľom projektu je pomôcť regulačným orgánom cítiť sa istejšie pri poskytovaní konzistentných a spoľahlivých informácií verejnosti, priemyslu a tvorcom politík. Môže tiež zabrániť duplicite úsilia a podporiť konzistentnú a primeranú reguláciu v rámci siete IMPEL aj mimo nej. V neposlednom rade by mohla informovať a podporovať dialóg s regulačnými orgánmi v krajinách, ktoré nie sú členmi skupiny IMPEL a ktoré rozvíjajú alebo rozvíjajú svoje odvetvie.

Očakávané výsledky

 1. Súdržnejšie chápanie environmentálnych výsledkov pobrežného ropného a plynárenského priemyslu’
 2. Úplnejší obraz o tom, čo regulačné orgány považujú za osvedčené postupy v kľúčových otázkach
 3. Konzistentnosť pri vykonávaní a presadzovaní regulácie u všetkých členov IMPEL
 4. Zvyšovanie kapacít regulačných orgánov
 5. Väčšia dôvera verejnosti v regulačné orgány a ich rozhodnutia
 6. Užitočné a spoľahlivé informácie pre tvorcov politík a autorov BREF

Number: 2015/03 - 2016/03 - 2017/02 - 2018/02 - 2019/02 – Status: Dokončené – Period: 2015 - 2019 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter