IMPEL Logo

Ukazovatele výkonnosti pre systémy environmentálnej kontroly

2008 - 2012

Dokončené

Opis a ciele projektu

Cieľom projektu bolo vypracovať ukazovatele výkonnosti pre inšpektoráty životného prostredia. Pokiaľ ide o rozsah projektu, bolo dohodnuté, že by mal zahŕňať ukazovatele
súvisiace s RMCEI. Ukazovatele by mali zahŕňať ukazovatele vstupov, výstupov a výsledkov.

Fáza brainstormingu

Prvá fáza, sa uskutočnila v roku 2008. Skupina sa dohodla na krátkom zozname ukazovateľov, ktoré by sa mali ďalej analyzovať v budúcom projekte IMPEL. V rámci projektu poskytnú dobrovoľnícke krajiny potrebné údaje pre vybrané ukazovatele, ktoré sa následne analyzujú a prediskutujú. Keďže zber údajov o všetkých zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje RMCEI, sa považoval za príliš zaťažujúci, dohodlo sa, že projekt by sa mal zamerať na zariadenia IPPC. Mohlo by sa zvážiť ďalšie obmedzenie na jednotlivé sektory podľa smernice IPPC, ak by to viedlo k získaniu porovnateľnejších a reprezentatívnejších údajov. Rozsah by sa mal vyhodnotiť na konci projektu.

Definovanie ukazovateľov

Cieľom tejto úlohy bolo definovať 10 ukazovateľov výkonnosti navrhnutých v projekte IMPEL z roku 2008 " Brainstorming on an IMPEL Project to develop performance indicators for environmental inspectorates ", posúdiť ich silné a slabé stránky a uskutočniť pilotný test v rámci krátkeho zoznamu členov IMPEL. Na tomto základe bol navrhnutý revidovaný a čo najpresnejšie definovaný zoznam ukazovateľov spolu s kvalitatívnym hodnotením každého ukazovateľa.

V priebehu projektu sa vzhľadom na mnohé politické a prevádzkové ťažkosti medzi členskými štátmi ukázalo, že definovanie porovnateľných ukazovateľov v rámci celej EÚ je veľmi ťažké. Pilotný projekt ukázal, že porovnateľnosť je často nízka, dostupnosť údajov premenlivá a rozsah odpovedí vysoký. Zhodli sa tiež na tom, že navrhovaný zoznam ukazovateľov necharakterizuje účinnosť inšpektorátov. Ide o čiastočné posúdenie ich kapacity.

Vypracovali sa niektoré odporúčania týkajúce sa spôsobu ich použitia : najmä je lepšie použiť viacero ukazovateľov ako jeden a ukazovatele je potrebné kombinovať s nástrojmi zameranými na kvalitu. Dospelo sa k záveru, že by bolo užitočné zorganizovať hĺbkovú diskusiu medzi IMPEL a Komisiou a ďalšími relevantnými stranami, ako je OECD, s cieľom ďalej preskúmať, aké kvalitatívne a kvantitatívne nástroje hodnotenia, ako sú audity, partnerské hodnotenia (IRI), konkrétne ukazovatele výstupov a výsledkov špecifické pre jednotlivé odvetvia/smere a ich kombinácie, by sa mohli použiť na monitorovanie výkonnosti inšpektorátov v celej EÚ.

Preskúmanie kvalitatívnych a kvantitatívnych nástrojov hodnotenia na hodnotenie výkonnosti inšpektorátov životného prostredia v EÚ

Tento projekt si stanovil za cieľ preskúmať súčasné a potenciálne využitie nástrojov hodnotenia na hodnotenie inšpektorátov životného prostredia v EÚ.
Preskúmali sa rôzne ukazovatele a nástroje hodnotenia a zhodnotilo sa ich použitie pre tri typy hodnotenia:

  • jednotlivým inšpektorátom na meranie jeho výkonnosti a určenie oblastí na zlepšenie;
  • externé overenie, či má inšpektorát zavedené potrebné "stavebné prvky" na efektívne fungovanie, a
  • ak je to možné, na porovnanie inšpektorátov v rámci členského štátu a v rámci EÚ.

V rámci tohto projektu sa nepodarilo identifikovať jednotný súbor číselných ukazovateľov, ktoré by bolo možné začleniť do hodnotiacich nástrojov a použiť ich spravodlivým a zmysluplným spôsobom na číselné hodnotenie výkonnosti inšpektorátov v celej Európskej únii. Je to preto, že okolnosti, v ktorých jednotlivé inšpektoráty pôsobia, sa môžu výrazne líšiť. Tento projekt však určil zásady, ktoré môžu umožniť obmedzené porovnanie na základe ukazovateľov výsledkov. Hlavným účelom takýchto porovnaní by malo byť umožniť inšpektorátom pochopiť opatrenia, ktoré najviac prispeli k výsledkom (t. j. príčinná súvislosť), lepšie pochopiť alternatívne prístupy, ktoré sú za určitých okolností účinné, a podporiť výmenu osvedčených postupov. Používanie ukazovateľov výsledkov na uľahčenie zostavovania ligových tabuliek alebo iných typov rebríčkov sa neodporúča. Rozdielne prístupy k overovaniu údajov, nedostatok spoločných definícií a rozdiely v miestnom kontexte pravdepodobne nepovedú k spravodlivému alebo zmysluplnému porovnávaniu a hrozí, že hodnotenie sa stane skôr zdrojom sporov než nástrojom na zlepšenie.

Súvisiace súbory/informácie

 

 

Number: 2008/03 - 2009/03 - 2011/08 – Status: Dokončené – Period: 2008 - 2012 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter