IMPEL Logo

Povolenie podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch

2016 - 2018

Dokončené

Opis a ciele projektu

Smernice o vtákoch a biotopoch sú kľúčové pre dosiahnutie cieľa EÚ 2020, ktorým je zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity, ktorý schválili hlavy štátov a vlád. Komisia prijala ambicióznu stratégiu na dosiahnutie tohto cieľa, ktorá pozostáva zo šiestich cieľov. Cieľ 1 tejto stratégie je zameraný na "úplné vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody na ochranu" biodiverzity a vyžaduje si výrazné zlepšenie stavu ochrany.

V rokoch 2012 - 2014 Komisia vypracovala "Štúdiu o hodnotení a zlepšení postupu udeľovania povolení podľa článku 6 ods. 3 pre lokality sústavy Natura 2000". Boli do nej zapojené len orgány ochrany prírody. V praxi sa uplatnilo veľké množstvo rôznych prístupov. Celkovo sa zistilo, že postup udeľovania povolení podľa článku 6.3 funguje dobre. Niektoré krajiny/regióny Niektoré krajiny však uviedli, že medzi niektorými orgánmi a/alebo sektormi stále pretrváva celkové nepochopenie postupu podľa článku 6.3 alebo neochota ho akceptovať. Niekoľko krajín uviedlo, že stále existuje skutočná potreba vytvoriť systematickejší a konzistentnejší rámec pre posudzovanie, poskytovať školenia o zručnostiach a miestne prispôsobené usmernenia.

Lomy a povrchová ťažba (2016-2017)

Hlavným cieľom tohto projektu je prispieť k ďalšiemu rozvoju kapacít v rámci IMPEL a k zhromažďovaniu síl a výmene skúseností medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie a presadzovanie smerníc o prírode na vnútroštátnej úrovni, podporiť ochranu prírody
a preskúmať vykonávanie a presadzovanie článku 6 ods. 3 smernice o HD v sektore ťažby neenergetických nerastov, konkrétnejšie v oblasti lomov a povrchovej ťažby, a to poskytnutím

  1. Vyhodnotenie uplatniteľnosti Usmerňovacieho dokumentu EÚ "Ťažba neenergetických nerastných surovín
    a Natura 2000" na tému lomov a povrchovej ťažby (na výrobu kameňa, piesku
    (jám), kriedy, štrku a iných produktov pre stavebníctvo, priemysel atď.); a
  2. preskúmať, analyzovať a podať správu o postupoch členských štátov s konkrétnymi príkladmi pri uplatňovaní článku
    6 ods. 3 HD týkajúceho sa tohto sektora.

V roku 2017 projekt naďalej prispieva k rozvoju kapacít v rámci IMPEL a k zhromažďovaniu síl a výmene skúseností medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť správne vykonávanie a presadzovanie smerníc o prírode, podporovať ochranu prírody.

Na dosiahnutie takéhoto cieľa sa projekt v roku 2017 zameriava na preskúmanie implementácie a presadzovania článku 6 ods. 3 smernice o HD v sektore ťažby neenergetických nerastov, konkrétne v lomoch a povrchovej ťažbe, a to zabezpečením:
a) Vypracovania usmerňovacieho dokumentu o inšpekcii lomov a povrchovej ťažby s lokalitami nachádzajúcimi sa v rámci lokalít Natura 2000 alebo v ich blízkosti
b) Stanovenia plánu na vypracovanie plánovacieho nástroja týkajúceho sa inšpekcie chránených území prírody (vrátane možnosti použitia nástroja IRAM-Tool).

 

Súvisiace súbory/informácie

 

Number: 2016/15 - 2017/19 – Status: Dokončené – Period: 2016 - 2018 – Topic: Ochrana prírody - Tags:

Subscribe to our newsletter