IMPEL Logo

Preprava plastového odpadu (predchádzajúci zákaz dovozu plastového odpadu z Číny)

2019

Priebežne

Opis a ciele projektu

Odhaduje sa, že pred rokom 2018 Čína prijala na zhodnotenie 7 miliónov ton plastového odpadu. Zavedením zákazu dovozu plastového odpadu Čína spôsobila šok v celosvetovom obchode s plastovým odpadom. Výsledný vytlačený odpad bol väčšinou odoslaný do susedných ázijských krajín. Väčšina týchto krajín nemá kapacitu na spracovanie tohto objemu v anESM. Je potrebné získať ďalšie informácie o týchto tokoch odpadu, aby bolo možné lepšie vzdelávať tvorcov politík a regulačné orgány a zistiť konečné cieľové miesta týchto tokov odpadu.

Zmeny Bazilejského dohovoru o plastovom odpade majú nadobudnúť účinnosť v januári 2021. Existuje určitá neistota, najmä v prípade krajín OECD mimo EÚ, ako sa budú tieto zmeny a doplnenia presadzovať. EÚ zaviedla zmeny a doplnenia, ktorými sa v porovnaní so znením Bazilejského dohovoru dostávajú pod kontrolu ďalšie plastové odpady uvedené na zelenom zozname. To má potenciál narušiť trh v členských štátoch EÚ, ktoré sú blízko tretích krajín. Domnievame sa, že väčšie objasnenie kódexov by bolo prínosom pre úradníkov zodpovedných za presadzovanie právnych predpisov v celej Európe, ktoré by sa mohli zdieľať aj s príslušnými orgánmi mimo Európy.

Cieľom projektu je:

 • Pomôcť príslušným orgánom pri presadzovaní bazilejských zmien a doplnení týkajúcich sa plastového odpadu poskytnutím zdokumentovaných usmernení a pomoci prostredníctvom série webových seminárov.
 • Získať lepšie pochopenie konečných destinácií írskeho a európskeho plastového odpadu.
 • Poskytnúť regulačným orgánom lepšie pochopenie tokov plastového odpadu, najmä do ázijských krajín, a interakcie colných orgánov s WSR.

  Súvisiace súbory/informácie

   

  • Smernica 2008/98/ES o odpadoch (rámcová smernica o odpadoch)
  • .
  • Smernica (EÚ) 2018/851 (prepracované znenie rámcovej smernice o odpadoch).
  • Nariadenie (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu.
  • Regulácia (ES) č. 1418/2007 o preprave zeleného odpadu uvedeného na zozname do určitých krajín, ktoré nie sú členmi OECD.
  • Smernica (EÚ) 2019/904 o znížení vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (smernica o jednorazových plastoch).
  • Baselský dohovor o kontrole cezhraničného pohybu nebezpečných odpadov a ich zneškodňovaní.
  • Rozhodnutie COP 14 (BC – 14/12), ktorým sa mení a dopĺňa dohovor s cieľom posilniť kontrolu cezhraničného pohybu plastového odpadu
  • .

Number: 2021/06, 2020/06, 2019/06 – Status: Priebežne – Period: 2019 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter