IMPEL Logo

Praktické uplatňovanie zásad lepšej právnej regulácie pri zvyšovaní efektívnosti a účinnosti orgánov environmentálnej inšpekcie

2009

Dokončené

Opis a ciele projektu

Tento projekt IMPEL mal za cieľ poskytnúť praktické riešenia a zdieľať osvedčené postupy medzi orgánmi environmentálnej inšpekcie v Európe v súvislosti s iniciatívami na zlepšenie účinnosti a efektívnosti regulačných činností, ako je napríklad udeľovanie povolení a inšpekcia. Prínosom projektu bolo:

  • Vymieňať osvedčené postupy a praktické riešenia spoločných problémov, ktorým čelia inšpekčné orgány, čo bude prínosom pre životné prostredie, podniky a verejnosť.
  • Poskytnúť dôkazy o výsledkoch a účinnosti prístupov lepšej regulácie.
  • Informovať európskych a vnútroštátnych zákonodarcov o najlepších postupoch pri uplatňovaní právnych predpisov.

Zistilo sa niekoľko trendov v prístupoch lepšej regulácie:

  • Väčšie využívanie alternatív k povoleniam na mieru, napr. všeobecne záväzných podmienok.
  • Viac dôkazov o sektorových prístupoch, napr. snaha o dohodnutie výkonnostných cieľov nad rámec minimálnych regulačných noriem.
  • Zjednodušenie alebo integrácia prístupov pre spoločnosti, ktoré vykonávajú podobné činnosti na viacerých miestach.
  • Spojenie rôznych typov inšpekčných činností do jedného alebo harmonizovaného procesu, ktorý zvyšuje súdržnosť a znižuje náklady podnikov a orgánov.
  • Identifikácia príležitostí pre iné inšpektoráty alebo dokonca komerčné organizácie, aby vykonávali oblasti inšpekčnej činnosti, v ktorých je to efektívnejšie.
  • Relatívne málo iniciatív obsahovalo posúdenie plánovaných prínosov týkajúcich sa výsledkov v oblasti životného prostredia alebo úspory nákladov pre podniky a regulačné orgány.

 

Number: 2009/04 – Status: Dokončené – Period: 2009 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter