IMPEL Logo

Zníženie obsahu pesticídov vo vode

2016 - 2016

Dokončené

Opis a ciele projektu

Rovnováha medzi konkurencieschopnou poľnohospodárskou výrobou a ochranou vodných ekosystémov
je predmetom záujmu členských štátov EÚ v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a smernice o vodnom
rámci (RSV). Nástrojmi na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov sú dobrovoľné agroenvironmentálne záväzky financované v rámci programov rozvoja vidieka (PRV) a regulačné minimálne požiadavky krížového plnenia a základné opatrenia podľa RSV.V záujme dosiahnutia cieľov dobrého stavu podzemných a povrchových vôd sa v článku 11 ods. 3 rámcovej smernice o vode uvádza, že by sa mala vykonať revízia a v prípade potreby aktualizácia opatrení na prevenciu a kontrolu používania pesticídov a mali by sa zahrnúť do plánov manažmentu povodí (RBMP). Mala by sa opísať vnútroštátna právna úprava na dosiahnutie cieľov a tento právny základ základných opatrení na prevenciu a kontrolu používania pesticídov podľa smernice (2009/128/ES) o udržateľnom používaní pesticídov by sa mal určiť v programe opatrení, ktorý členské štáty dokončia v decembri 2015 podľa RSV.Okrem toho by sa podľa rámcovej smernice o vode mali navrhnúť programy (operatívneho) monitorovania založené na riziku, aby sa sledovala potreba opatrení na zníženie znečisťujúcich látok v podzemných a povrchových vodách. Tieto náklady na monitorovanie sú v členských štátoch v rozličnej miere hradené verejnosťou a užívateľmi pesticídov. Implementácia RSV prebieha už prvý cyklus riadenia a v členských štátoch existujú rôzne medzery v implementácii v závislosti od predpokladov a národných problémov a možností. Sieť IMPEL si plánuje vymieňať plány a stratégie na uľahčenie ďalšej implementácie rámcovej smernice o vode do vnútroštátneho práva s cieľom dosiahnuť harmonizovanú rovnováhu medzi povinnými a dobrovoľnými opatreniami a harmonizované využívanie zásady "znečisťovateľ platí", keď sa majú rozdeliť náklady na monitorovanie.

Cieľom projektu je uľahčiť výmenu poznatkov a skúseností o:

   predpokladá sa, že v rámci tohto projektu sa bude
  • ako členské štáty nachádzajú rovnováhu medzi dobrovoľnými a povinnými opatreniami;
  • ako členské štáty definujú právny základ na dosiahnutie cieľov v rámcovej smernici o vode;
  • Návrh monitorovania pesticídov na základe rizika;
  • Ako dobrovoľné agroenvironmentálne záväzky prinášajú výsledky z hľadiska znižovania koncentrácií pesticídov vo vode.

  Súvisiace súbory/informácie

   

   

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Dokončené – Period: 2016 - 2016 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter