IMPEL Logo

Projekt RDF (Refused Derived Fuel)

2017

Dokončené

Opis a ciele projektu

Palivo z odpadov (RDF) je odpadové palivo vyrábané drvením a dehydratáciou tuhého odpadu. Pozostáva najmä z horľavých zložiek komunálneho a priemyselného odpadu, ako sú papier, drevo a plasty. RBP sa v rámci Európskej únie prepravuje vo veľkých množstvách a používa sa na výrobu energie a tepla.

V rámci tohto projektu sa budú študovať príslušné právne predpisy, skúmať, ako sa RBP vyrába, aké materiály sa používajú na výrobu a aspekty kvality rôznych používaných metód. Dôležitými aspektmi, ktoré je potrebné preskúmať, je aj to, ako sa s RBP manipuluje a ako sa prepravuje od výroby až po konečné zhodnotenie. To umožní lepšie pochopiť otázky súvisiace s RBP a vypracovať spoločné usmernenia, napr. ako sa definuje RBP, aký kód odpadu sa uplatňuje a aké informácie a údaje sú dôležité pre príslušné orgány na kontrolu v procese predchádzajúceho písomného oznámenia.

Očakávané výsledky:

  • Výmena informácií a údajov o výrobe, zhodnocovaní a preprave RBP zo strany zúčastnených členských štátov
  • Lepšie pochopenie otázok súvisiacich s RBP, ako sú definície, právne predpisy a presadzovanie
  • .
  • Vypracovanie usmernení pre špecifické požiadavky na predchádzajúce písomné oznámenie a súhlas s prepravou RBP
  • Stimulovanie jednotného uplatňovania postupov predchádzajúceho písomného oznámenia pre RBP medzi príslušnými orgánmi v členských štátoch
  • .

Number: 2017/08 – Status: Dokončené – Period: 2017 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter