IMPEL Logo

REMAS - IMPEL Požiadavky na kritériá Remas

2004

Dokončené

Opis a ciele projektu

Táto správa bola vypracovaná s cieľom zahrnúť názory IMPEL’v rámci projektu Remas, a to najmä s ohľadom na vývoj ‘Kritérií Remas’. Projekt Remas je spolufinancovaný programom EÚ LIFE - Životné prostredie, Agentúrou Spojeného kráľovstva pre životné prostredie, Škótskou agentúrou pre ochranu životného prostredia, Inštitútom environmentálneho manažmentu a hodnotenia a Írskou agentúrou pre ochranu životného prostredia. Cieľom projektu je dosiahnuť konsenzus o hodnote nezávisle certifikovaného systému environmentálneho manažérstva (EMS) pre environmentálny regulačný orgán a určiť, ktoré dobrovoľné opatrenia na dodržiavanie predpisov najúčinnejšie chránia životné prostredie a prečo. Kritériá ‘Remas’ sú definované ako tie prvky EMS, ktoré sa považujú za kľúčové pre zlepšenie environmentálneho správania a pomoc pri regulácii.

 

Number: 2004/13 – Status: Dokončené – Period: 2004 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter