IMPEL Logo

Riešenie environmentálnych konfliktov prostredníctvom susedského dialógu

2005 - 2010

Dokončené

Opis a ciele projektu

Tento projekt pozostáva zo štyroch fáz, ktoré sa realizovali v rokoch 2005 až 2010.

Sousedské dialógy účinne a efektívne predchádzajú konfliktom, riadia ich a riešia ich budovaním dôvery, hľadaním riešení výhodných pre obe strany a vytváraním udržateľných dobrých susedských vzťahov. Ich cieľom je otvorená výmena informácií, vypracovanie odporúčaní pre spoločnosť a niekedy aj spolupráca a vyjednávanie s cieľom dohodnúť sa na riešení.

Skúsenosti ukázali, že tento systematický komunikačný prístup vedie k výsledkom, ktoré môžu zlepšiť environmentálnu situáciu a často vedú k lepšiemu environmentálnemu správaniu lokality, než by sa mohlo vyžadovať podľa právnych predpisov. Samozrejme, dialógy a ich výsledky musia byť v súlade s právnymi predpismi a môžu len dopĺňať, nie nahrádzať bežné povinnosti orgánov a právnych predpisov.

Fáza I

Projekt sa zameral na existujúce lokality so susedskými sťažnosťami, kde sa proces dialógu použil ako dobrovoľný nástroj na pokus o vyriešenie konfliktu. Sťažnosti a konflikty susedov sa často vyskytujú v blízkosti lokalít, ako sú priemyselné výrobné zariadenia, miesta nakladania s odpadmi a lomy, a to z dôvodu ich emisií alebo potenciálnych nebezpečenstiev vrátane zdravotných rizík. Obzvlášť postihnuté sú lokality postavené v blízkosti obývaných oblastí alebo lokality, ktoré sa stali obklopené obytnými oblasťami. Konflikty sa môžu zameriavať na obavy týkajúce sa zápachu, hluku, znečistenia ovzdušia, nehôd, porúch prevádzky alebo nových podmienok a postupov pri vydávaní povolení.

Fáza II – Súbor nástrojov

V rámci projektu sa pozornosť sústredila na vypracovanie súboru nástrojov pre orgány a spoločnosti o tom, ako nadviazať susedský dialóg. Súbor nástrojov obsahuje podrobné informácie o tom, kedy, prečo a ako používať susedské dialógy. Odpovedá na kľúčové otázky, napr. o oblastiach použitia alebo základných zásadách, a podporuje čitateľa šiestimi krokmi, ako nadviazať susedský dialóg. Načrtáva príležitosti a poskytuje podporu pri presviedčaní všetkých partnerov dialógu – zároveň však vysvetľuje aj riziká, hranice a spôsoby prekonávania ťažkostí. Uvádza tiež, kedy je lepšie nevyužiť dialóg a spoľahnúť sa na tradičné nástroje regulácie územia, napr. aby sa zabránilo významným zdravotným a environmentálnym rizikám.

Fáza III – Sebahodnotenie

Hlavným cieľom III. fázy bolo vypracovať usmernenie pre orgány a spoločnosti, ako hodnotiť svoje susedské dialógy a odhadnúť pracovné zaťaženie.

Fáza IV – Pokyny krok za krokom

Zameraním tejto poslednej fázy projektu bolo podporiť využívanie susedských dialógov ako nástroja na riešenie environmentálnych konfliktov vypracovaním stručných pokynov krok za krokom na základe “Súboru nástrojov” a “Pokynov na sebahodnotenie” a ich otestovaním na živých prípadoch.

Hlavným výstupom projektu je prezentácia v PowerPointe “Susedský dialóg nástroj na predchádzanie a riešenie konfliktov medzi podnikmi a ich susedmi – postupy – kroky – hodnotenie”.

Súvisiace súbory/informácie

 

 

Number: 2005/05 - 2006/18 - 2007/01 - 2009/01 - 2010/04 – Status: Dokončené – Period: 2005 - 2010 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter