IMPEL Logo

Databáza rizikových kritérií

2015 - 2015

Dokončené

Opis a ciele projektu

Projekt bol vypracovaný z dôvodu silného dopytu po účinných nástrojoch na zameranie kontrol optimalizovaným spôsobom na kontrolu dodržiavania právnych predpisov EÚ súvisiacich s ľudskou činnosťou; nielen pre veľké priemyselné podniky, ale aj pre iné ľudské činnosti. Kvalita životného prostredia závisí aj od menších zariadení a poľnohospodárstva s potenciálnym a skutočným vplyvom na zložky životného prostredia, ako je ovzdušie, pôda, voda.

Cieľom projektu je podporiť využívanie nástrojov analýzy rizík vo všetkých sektoroch environmentálnych inšpekcií ako nástroja na optimalizáciu využívania zdrojov inšpekčných orgánov prostredníctvom:

  • priebežného zhromažďovania a zdieľania skúseností o kritériách rizika a ich využívania pre všeobecnosť inšpekčných úloh prostredníctvom vytvorenia webového nástroja prístupného inšpekčným orgánom na uľahčenie výberu kritérií vplyvu, ktoré sa majú použiť v nástroji analýzy rizika;
  • rozšírenie používania nástrojov analýzy rizík na stanovenie priorít inšpekcií na riešenie iných zdrojov znečistenia životného prostredia, ako sú činnosti IED a Seveso, prostredníctvom prispôsobenia existujúcich nástrojov alebo vytvorenia nových nástrojov  a šírenia techník.

Pri realizácii projektu bude osobitná pozornosť venovaná zabezpečeniu ukazovateľov a parametrov poľnohospodárskych rizík, špecifického nástroja analýzy rizík pre programovanie inšpekcií v tejto oblasti.

Number: 2015/20 – Status: Dokončené – Period: 2015 - 2015 – Topic: Prierezové nástroje a prístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter