IMPEL Logo

Plánovanie rozvoja rieky

2017 - 2018

Dokončené

Opis a ciele projektu

Mnohé rieky, jazerá a potoky v EÚ sú ďaleko od dobrého stavu vody, ktorý mali dosiahnuť do decembra 2015 alebo by ho mali dosiahnuť najneskôr do roku 2027 podľa rámcovej smernice EÚ o vode. Napríklad v Nemecku má dobrý ekologický a chemický stav len 10 % riek a potokov, a to v dôsledku znečistenia odpadovými vodami, poľnohospodárskymi hnojivami a pesticídmi, intenzívnej kanalizácie, prekážok v podobe bariér na vodných priehradách, ako aj rozrastania miest a zapečatenia pôdy v povodiach. Na zníženie a zvrátenie týchto vplyvov na stav vôd je potrebné ich komplexne posúdiť a starostlivo stanoviť priority potrebných opatrení.

Vhodným nástrojom na organizovanie záväzných a dobrovoľných opatrení na zlepšenie situácie na základe poznatkov je plán rozvoja rieky. V praxi sa však používa len zriedkavo, pretože agentúry sa obávajú dodatočných nákladov a úsilia.

Projekt by mal zhromažďovať informácie o osvedčených postupoch a poskytovať návod, ako vypracovať a realizovať plány rozvoja riek nákladovo efektívnym spôsobom, aby boli regulačné orgány v členských štátoch povzbudené k využívaniu tohto nástroja na sanáciu povrchových vôd v ich jurisdikcii.

Cieľom projektu je vychádzať zo skúseností iných projektov IMPEL súvisiacich s vodou (napr. SWETE, ReDuPiWa, Good practice for tackling nitrate pollution) na výmenu osvedčených postupov pri implementácii rámcovej smernice o vode.

Očakávané výsledky

  • Pobyt v teréne s informačnými dokumentmi pre účastníkov
  • .
  • Príručka (Usmernenie k plánovaniu rozvoja riek)
  • Záverečná správa o projekte.

Number: 2017/12 - 2018/08 – Status: Dokončené – Period: 2017 - 2018 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter