IMPEL Logo

SPIDER WEB: Strategický projekt na zvýšenie odhalenia a narušenia environmentálnej kriminality na západnom Balkáne

2018 - 2019

Dokončené

Opis a ciele projektu

SPIDER WEB je spoločne financovaný Európskou úniou a Spolkovou republikou Nemecko na základe dohody o grante s Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) v rámci projektu IPA/2017 Boj proti závažnej trestnej činnosti na západnom Balkáne.

Na uľahčenie si môžete pozrieť nižšie uvedené aktualizácie programu SPIDER WEB:

1. Základné informácie

Boj proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti (ZTČ) vrátane boja proti environmentálnym trestným činom upraveným v právnych predpisoch a dohodách EÚ a medzinárodných dohodách, ako je usmrcovanie, ničenie, držba alebo obchodovanie s exemplármi chránených druhov voľne žijúcich živočíchov (najmä vtákov) alebo rastlín, nezákonná ťažba dreva/regulácia drevnej hmoty alebo nesprávny zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie (nebezpečného) odpadu, sú kľúčovými výzvami nielen, ale najmä v juhovýchodnej Európe (JVE) z dôvodu slabého environmentálneho povedomia, situácie v oblasti údajov a finančných a ľudských zdrojov. V súčasnosti sa tieto priestupky stále nepovažujú za dostatočne vysokú prioritu, pričom ich vplyv na ľudské zdravie, ekosystémy a životné prostredie je značný.

Reťazce dodržiavania predpisov (povoľovacie orgány, inšpektori, polícia, prokuratúra a súdnictvo) sú len také silné, ako najslabší článok. Kontrolné orgány, ako aj colné orgány sú tiež kľúčovými aktérmi, ktorí určujú silu tohto reťazca dodržiavania predpisov.

Na podporu rôznych aktérov v reťazci dodržiavania predpisov v juhovýchodnej Európe je potrebné zvyšovať povedomie, cielené opatrenia na budovanie kapacít v oblasti environmentálnych trestných činov a spoluprácu, aby sa zvýšil význam a úroveň priority environmentálnej trestnej činnosti v regióne. Prístupový proces k EÚ poskytuje príležitosť na prepojenie aktérov z juhovýchodnej Európy so súvisiacimi sieťami EÚ pre udržateľné partnerstvo a nepretržité výmeny na individuálnej a organizačnej úrovni.

2. Cieľ

Všeobecným cieľom projektu SPIDER WEB je zvýšiť informovanosť a zručnosti všetkých aktérov v reťazci presadzovania práva v oblasti životného prostredia s cieľom úspešne narušiť a stíhať nezákonné správanie a obmedziť negatívny vplyv tohto správania na ľudské zdravie a životné prostredie.

3. Rozsah pôsobnosti

Geografický rozsah práce sa spočiatku zameria na 6 cieľových krajín:

 • Albánsko
 • Bosna a Hercegovina
 • Severné Macedónsko
 • Kosovo*
 • Čierna Hora
 • Srbsko

Výstupy a výsledky projektu SPIDER WEB však budú k dispozícii všetkým členským organizáciám IMPEL na použitie a aplikáciu.

Celkové zameranie bude na otázky životného prostredia, avšak prioritné boli tieto dve témy:

 1. Ochrana prírody; vrátane obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, na ktorý sa vzťahuje smernica o biotopoch a vtákoch, a ťažby dreva, ako ju upravuje nariadenie EÚ o dreve.
 2. Odpadové hospodárstvo; pokrýva všetky aspekty v reťazci od miesta vzniku až po prepravu a spracovanie, na ktoré sa vzťahujú smernice a nariadenia EÚ o odpadoch (vrátane rámcovej smernice o odpadoch, európskeho zoznamu odpadov, nariadenia o preprave odpadov a špecifických zákonov o odpadových prúdoch).

4. Metodika

 1. Prístupom bude najprv posúdenie východiskového stavu v 6 cieľových krajinách, pokiaľ ide o súčasný stav a možné nedostatky v praktickom vykonávaní a presadzovaní vyššie uvedených ustanovení, a vykonanie posúdenia potrieb odbornej prípravy medzi všetkými zúčastnenými orgánmi. Na základe týchto výsledkov sa vypracujú učebné osnovy odbornej prípravy na podporu operatívnych činností a kapacít zapojených orgánov v celom reťazci presadzovania práva. Ale aj na uľahčenie vytvárania operatívnych sietí a na podporu prijatia účinnejších a harmonizovanejších stratégií trestného stíhania.
 2. Jadro činností programu SPIDER WEB bude zahŕňať vypracovanie materiálov odbornej prípravy (po zistení potrieb odbornej prípravy), poskytovanie odbornej prípravy a vypracovanie príručky odbornej prípravy. Príručka odbornej prípravy bude mať časti pre políciu, prokurátorov a sudcov a podľa možnosti aj pre organizácie občianskej spoločnosti. Vypracovanie školiacich materiálov bude zahŕňať prípravu prezentácií, nástrojov, cvičení, rozborov, prípadových štúdií a usmernení, ktoré budú používať rôzne skupiny účastníkov (povoľovatelia, inšpektori, polícia, prokurátori a sudcovia) na školiacich seminároch.
 3. Záverečná konferencia ponúkne rôznym účastníkom možnosť stretnúť sa a diskutovať o reťazci dodržiavania predpisov ako celku. Ak to bude možné, pred plenárnym zasadnutím, ktoré formálne uzavrie SPIDER WEB, sa zvolá niekoľko zasadnutí v rámci prestávok / miniseminárov na kľúčové témy. Po skončení konferencie sa vypracuje záverečná správa s odporúčaniami šitými na mieru pre každú zo šiestich krajín, ktorá sa bude distribuovať v elektronickej podobe.

Prínosy a výstupy:

 • Základný prieskum a správa
 • Ohodnotenie potrieb v oblasti vzdelávania (TNA) a správa
 • Vývoj vzdelávania
 • Dodanie vzdelávania
 • Šírenie príručky o vzdelávaní
 • Konferencia
 • Záverečná správa
 • Šírenie nástrojov, informácií, osvedčených postupov

5. Tím

Tím SPIDER WEB tvoria tieto osoby:

IMP010_Introductie_Team def.jpg 1,23 MB

 

 

 

Number: NA – Status: Dokončené – Period: 2018 - 2019 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter