IMPEL Logo

Strategická sieťová spolupráca

2020

Priebežne

Opis a ciele projektu

Veľká časť práce klastra IMPEL Waste & TFS sa zameriava na dodržiavanie predpisov pri cezhraničnom pohybe odpadu. Keďže veľký objem prepravy odpadu smeruje do krajín mimo Európy, je dôležité mať dobré kontakty s orgánmi v týchto cieľových krajinách. Väčšina členov skupiny IMPEL má s týmito vzdialenými krajinami minimálny kontakt. Poškodzovanie životného prostredia, ako napríklad skládky elektronického odpadu v Afrike a skládky plastov v Ázii, je, žiaľ, pomerne bežné a sme svedkami veľkého počtu štrukturálnych nezákonných pohybov. Trh je dynamický a v dôsledku nedávneho politického vývoja, ako je zákaz dovozu v Číne, a európskych orgánov sa snaží držať krok s tým, aká je situácia v praxi. V týchto prípadoch je nevyhnutná medzinárodná spolupráca.

Takisto účastníci IMPEL Waste & TFS čelia rozdielom medzi európskym WSR a Bazilejským dohovorom, ako je klasifikácia odpadu a obmedzenia vývozu a dovozu. Okrem toho v prípade nelegálnej prepravy chýba štrukturálna dobrá spolupráca medzi všetkými orgánmi krajín na rôznych kontinentoch. Len dobré zosúladenie a komunikácia môžu zabrániť problémom a nezákonnej preprave, vytvoriť rovnaké podmienky, zlepšiť postupy oznamovania, repatriácie odpadu do krajiny pôvodu a stíhanie trestných činov v oblasti odpadov.

Na pomoc členom skupiny IMPEL Waste & TFS Expert Team sa zameriava na podporu klastra a jeho projektov pomocou strategickej štrukturálnej efektívnej spolupráce so sieťami TFS mimo Európy. Príkladom týchto sietí je ázijská sieť na predchádzanie nezákonnému cezhraničnému pohybu nebezpečných odpadov.

Želaný výstup/výsledok:

  • Zprávy z konferencie, prezentácie, zoznamy účastníkov a kontaktných osôb.
  • Prehľad o platných právnych predpisoch v krajinách určenia a licencovaných zariadeniach v krajinách určenia.
  • Zlepšenie vzájomného poznania možností a obmedzení pri presadzovaní a stíhaní trestnej činnosti v oblasti odpadov.
  • Pomoc členom IMPEL vo všeobecnosti alebo v jednotlivých prípadoch.

Súvisiace súbory/informácie

  • 1st Bazilejský dohovor, európske nariadenie o preprave odpadu (WSR).
  • 2druhý Hongkonský dohovor, Európske nariadenie o recyklácii lodí.
  • 3tretí Zoznam tretích krajín Európsky WSR.
  • 4 rámcová smernica o odpadoch.
  • 5 Rozšírená zodpovednosť výrobcov (napr. OEEZ, obaly).

Number: 2021/19-WP3, 2020/04 – Status: Priebežne – Period: 2020 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter