IMPEL Logo

Podpora implementácie IED

2015

Priebežne

Opis a ciele projektu

Cieľom projektu je výmena poznatkov a osvedčených postupov medzi odborníkmi v oblasti regulácie a vypracovanie usmernení a školiacich materiálov na podporu účinnej implementácie smernice o priemyselných emisiách (IED). Konkrétnymi výsledkami projektu počas nasledujúcich štyroch rokov (2021 - 2024) budú:

 • Lepšie pochopenie nevyriešených problémov s implementáciou IED, s ktorými sa stretávajú regulační odborníci, aby sa práca v rámci projektu mohla prioritne zamerať na pomoc pri riešení týchto problémov.
 • Podpora uplatňovania prístupov založených na riziku pri plánovaní a vykonávaní regulačných zásahov, aby sa obmedzené zdroje environmentálnych orgánov mohli účinnejšie využívať pri zameraní sa na zariadenia a činnosti, ktoré majú najväčší vplyv na ľudí a životné prostredie, a pri pomoci pri riešení najzávažnejších prípadov nedodržiavania IED.
 • Lepšie pochopenie účinnosti a efektívnosti rutinných a nerutinných environmentálnych inšpekcií a v prípade potreby opatrení na presadzovanie práva pri podpore dodržiavania a dosahovania požiadaviek IED.
 • Identifikácia nástrojov v rámci IED, ktoré môžu prispieť k celkovému cieľu dosiahnutia obehového hospodárstva v Európe, a výmena osvedčených postupov ich uplatňovania.
 • Podpora politických cieľov a opatrení európskej zelenej dohody prostredníctvom hodnotenia, ako by sa implementácia IED mohla účinnejšie uplatňovať na zlepšenie energetickej účinnosti, zníženie emisií skleníkových plynov, podporu efektívnejšieho využívania zdrojov a reakciu na vplyvy zmeny klímy.
 • Účinnejšia regulácia problémov obťažovania verejnosti vyplývajúcich z priemyslu vrátane zápachu, hluku a odpadu, a to preskúmaním typov a zdrojov konfliktov a sťažností a spôsobu, akým sa používajú rôzne prístupy na ich riešenie a vyriešenie.
 • Zlepšené uplatňovanie BAT v environmentálnych povoleniach zameraním sa na celý rad špecifických technických otázok, identifikáciou a propagáciou osvedčených postupov a vypracovaním poradenstva a usmernení.
 • Silnejšie overovanie vlastného monitorovania a podávania správ zo strany povinných osôb prostredníctvom výmeny a identifikácie osvedčených postupov medzi regulačnými organizáciami s cieľom zlepšiť kvalitu a spoľahlivosť údajov vlastného monitorovania.
 • Zlepšenie kvality dokumentov BREF zabezpečením, aby sa poznatky a skúsenosti regulačných pracovníkov vracali do cyklu preskúmania a revízie dokumentov BREF.
 • Lepšie pochopenie zdrojov a príspevku konkrétnych znečisťujúcich látok z priemyselných odvetví a toho, ako by sa mohlo zlepšiť vykonávanie existujúcich právnych predpisov v oblasti životného prostredia vrátane smernice IED a smernice o kvalite ovzdušia s cieľom regulovať a znížiť znečistenie ovzdušia a dosiahnuť príslušné normy kvality okolitého ovzdušia.
 • Praktické riešenia na implementáciu záverov o BAT v sektore spaľovania odpadov, ktoré pomôžu dosiahnuť rovnaké podmienky v celej Európe.

Súvisiace súbory/informácie

 

 

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: Priebežne – Period: 2015 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter