IMPEL Logo

Podpora implementácie integrovanej metódy hodnotenia rizík (IRAM)

2014 - 2014

Dokončené

Opis a ciele projektu

Dňa 6. januára 2011 nadobudla účinnosť smernica o priemyselných emisiách (IED) a jej ustanovenia uvedené v článku 80 ods. 1 sa museli transponovať do vnútroštátneho práva do dvoch rokov. V smernici IED sa stanovujú nové požiadavky na kontrolu priemyselných zariadení, ako sa uvádza v článku 23 smernice. Povinnosti týkajúce sa rutinných environmentálnych inšpekcií predstavujú pre členské štáty EÚ novú výzvu. IMPEL už vyvinul integrovanú metódu hodnotenia rizík (IRAM) v rámci projektu IMPEL easyTools ako nástroj na pomoc členským štátom pri plnení požiadaviek článku 23 IED. Vývoj integrovanej metódy hodnotenia rizík (IRAM) a súvisiaceho IT nástroja jasne ukázal, že nástroj na hodnotenie rizík by sa mal používať nielen pri kontrolách IED, ale aj pri kontrolách podľa smernice Seveso a RMCEI.

V súlade s tým boli stanovené dva hlavné ciele:

  1.  uľahčiť v členských štátoch implementáciu IRAM pre rôzne druhy inšpekcií a súvisiacich úloh, ako je uvedené v platných alebo pripravovaných európskych právnych predpisoch;
  2.  Zabezpečiť, aby sa pravidlá pre vykonávanie environmentálnych inšpekcií uplatňovali v členských štátoch rovnako s cieľom dosiahnuť rovnaké podmienky, ktoré presadzuje Rada EÚ v 7 EAP a ktoré sa majú implementovať s novými európskymi nariadeniami.

 

Number: 2014/11 – Status: Dokončené – Period: 2014 - 2014 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter