IMPEL Logo

Udržateľné rozprestieranie pôdy

2015

Priebežne

Opis a ciele projektu

Projekt (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, fázy I-V) sa snaží o vybudovanie spoločného porozumenia našich regulačných prístupov, vybudovanie sietí odborníkov a vytvorenie spoločných zdrojov na zvýšenie technickej odolnosti, do oblasti vodného prostredia (a konkrétne na implementáciu rámcovej smernice o vode (RSV). Projekt SWETE fáza VII a projekt 2021 Sustainable Landspreading sa zameriava na štúdium schopnosti pôdy prijímať kontaminanty z činností súvisiacich s rozptylom pôdy.

Efektívne hospodárenie s vodnými zdrojmi (kvalitou aj kvantitou) závisí od dobrého plánovania a realizácie do budúcnosti na základe údajov, informácií a odborného posúdenia. Je nevyhnutné, aby hospodársky rast v každom členskom štáte podporoval plánovanú udržateľnú ochranu a využívanie vodných zdrojov.

Implementácia rámcovej smernice o vode závisí od dobrej regulačnej praxe pri vypracúvaní dobrých plánov manažmentu povodí a včasnej a účinnej implementácii súvisiacich programov opatrení. Veľký prínos by sa mohol dosiahnuť identifikáciou a zdieľaním osvedčených regulačných postupov dostupných v celej EÚ, pričom by sa samostatne alebo v kombinácii využívali tak konvenčné povolenia (‘tvrdá’ regulácia), ako aj ‘mäkšie’ neregulačné opatrenia.

Rámcová smernica o vode vyžaduje, aby členské štáty spravovali svoje vodné zdroje na úrovni povodia a vodného útvaru. To si môže vyžadovať nové myslenie a spôsoby práce, aby sa dosiahli požiadavky smernice’

.

SWETE časť 1 – 3

Počiatočné projektové semináre podnietia diskusiu v rámci malej skupiny členov IMPEL:

 • o súčasnom stave,
 • identifikovanie, kde existujú príklady dobrej alebo osvedčenej praxe, ( najmä prístupy k monitorovaniu a povoľovaniu vypúšťania, štatisticky odvodené ciele kvality a limity povolenia, používanie štatistiky pri posudzovaní súladu, analýza rizík a meranie ‘úspechu’)
 • diskusia o tom, kde sú jasné medzery a ako postupovať pri ich odstraňovaní.

Očakáva sa, že výstupy zo seminárov a správa o projekte poskytnú základ pre rozsiahlejší pracovný program, ktorý sa má vypracovať v nasledujúcich rokoch v rámci IMPEL – s cieľom rozvíjať a propagovať vo všetkých členských štátoch potrebné zručnosti a techniky osvedčených postupov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie účinného regulačného cyklu v oblasti vody.

Výsledkom projektu je:

 • IMPEL identifikuje existujúce osvedčené regulačné postupy v oblasti vodného hospodárstva, nedostatky a medzery, ktoré je potrebné odstrániť.
 • IMPEL vytvorí program na rozvoj a propagáciu osvedčených postupov, spočiatku v oblasti kvality vody a nakoniec v oblasti regulácie vodných zdrojov, čím sa zabezpečí spoločné vlastníctvo regulačných možností a prístupov na dosiahnutie WFD & IED.
 • Členovia skupiny IMPEL budú zdieľať poznatky o regulácii kvality vody, efektívnosti a prepojení v rámci celej EÚ Ciele rámcovej smernice o vode budú členské štáty ľahšie dosahovať.
 • Členské štáty’ environmentálne regulačné orgány pre kvalitu vody budú úzko zapojené do strategických a miestnych rozhodnutí o plánovaní rozvoja, ako aj do monitorovania a podávania správ o kvalite vody v životnom prostredí a vypúšťaní.

SWETE  – časť 4

V nadväznosti na predchádzajúce tri časti projektu SWETE 4 sa uskutoční výhľad do budúcnosti s cieľom vypracovať návrhy budúcich projektov. Na základe správy o výzvach pri implementácii a názorov zástupcov vedúceho tímu IMPEL sa zvážia tieto konkrétne oblasti:

 • A “modrý IRI”
 • Akcie na dosiahnutie súladu
 • Technický odpad (špecifická oblasť záujmu Komisie – hľadajú sa ďalšie podrobnosti)
 • Pesticídy
 • Monitorovanie kvality podzemnej vody

V rámci projektu sa ďalej zváži, ako by sa mohol rozšíriť portál na zdieľanie poznatkov na základnom paneli (alebo či je potrebný iný nástroj), aby sa splnili ambície stanovené v dokumente “IMPEL – the next generation”.

SWETE – 5. časť

Štúdia sa bude zaoberať vyváženosťou prínosov a vplyvov rozptyľovania materiálov na pôdu s osobitným zameraním na poľnohospodársku pôdu. Z dôvodu túžob obehového hospodárstva je potrebné podporiť opätovné použitie materiálov na pôde ako hnojív a pôdnych kondicionérov a zabezpečiť, aby sa táto podpora opätovného použitia uskutočňovala spôsobom, ktorý neumožňuje neprijateľnú a odvrátiteľnú kontamináciu pôdy.

SWETE  – časť 6

Cieľom je porovnať a porovnať rôzne prístupy k nakladaniu s kalmi v rôznych členských krajinách a organizáciách. Tým sa poukáže na spoločné problémy, riešenia a oblasti osvedčených postupov ako príklady, z ktorých sa môžu ostatní poučiť. Projekt tiež využije príležitosť na začlenenie poznatkov z pandémie COVID-19 a z toho, ako táto pandémia ovplyvnila nakladanie s kalmi v členských krajinách IMPEL.

Udržateľné rozptyľovanie pôdy

V nadväznosti na prácu, ktorá sa predtým vykonala v rámci projektu SWETE 6, bude projekt 2021 vychádzať z výsledkov prieskumu vykonaného v rokoch 2020-21, ktorý sa týkal environmentálnych vplyvov kalov na členov IMPEL. Tento pracovný program je zameraný na lepšie pochopenie schopnosti pôdy prijímať kontaminanty z rozmetania na zemi. Očakávané výsledky projektu v roku 2021’sú:

   Vypracovanie projektu, ktorý by mal byť zameraný na zlepšenie kvality životného prostredia, a to najmä na
  • Podpora opätovného využívania materiálov na pôde ako hnojív a pôdnych kondicionérov a zabezpečenie, aby sa táto podpora opätovného využívania uskutočňovala spôsobom, ktorý neumožňuje neprijateľné a odstrániteľné vplyvy na zdravie a kvalitu pôdy.
  • Hlbšie analyzovať údaje a uskutočniť krátke cielenejšie prieskumy a diskusie s cieľom poukázať na konkrétne problémy alebo osvedčené postupy
  • .

  Súvisiace súbory/informácie

Number: 2021/08-WP3, 020/12, 2019/09, 2018/09, 2017/13, 2016/09, 2015/25 – Status: Priebežne – Period: 2015 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter