IMPEL Logo

Boj proti nelegálnym vrtom a odberom podzemnej vody (TIGDA)

2021

Priebežne

Opis a ciele projektu

Podzemná voda je a zostáva cenným zdrojom pre životné prostredie a rôzne ľudské činnosti. Medzi environmentálne a antropogénne tlaky na tento zdroj patria okrem iného: zmena klímy (sucho, záplavy atď.), (nadmerný) odber a znečistenie (bodové a rozptýlené). Opätovné využívanie vody, vyrovnávanie zásob vody a infiltrácia sú niektoré z možných opatrení na zníženie našej potreby čerstvej podzemnej vody, ako aj na doplnenie jej zásob. Napriek tomu budú vrty a odbery podzemnej vody naďalej potrebné na rôzne účely. Nedostatok podzemnej vody už nie je výlučným problémom suchých alebo stredomorských krajín. Nedávne dlhotrvajúce obdobia sucha opakovane ukázali, že zásoby podzemných vôd sa musia starostlivo riadiť (odber aj dopĺňanie) vo všetkých členských štátoch a krajinách Európy.

Tento projekt je zameraný na výmenu poznatkov a osvedčených postupov o tom, ako riadiť vŕtanie a odbery podzemnej vody. To by zahŕňalo konkrétne podmienky udeľovania povolení, akreditácie, ako aj nástroje a metódy presadzovania, ktoré sú zavedené v rôznych členských štátoch s cieľom znížiť nelegálne vrty a (nadmerné) odbery podzemných vôd, a tým pomôcť pri dosahovaní dobrého kvantitatívneho a kvalitatívneho stavu útvarov podzemných vôd. Keďže v členských štátoch sa na tieto účely vŕta (cez) rôzne vodonosné vrstvy a akviatardy, je užitočné, aby si členské štáty vymieňali poznatky alebo mali usmernenia o:

  • Ktoré konkrétne právne predpisy a požiadavky platia pre ochranu podzemných vôd (vŕtanie, inštalácia a využívanie).
  • Ktoré konkrétne metódy sa používajú na presadzovanie týchto právnych predpisov (návštevy na mieste, kontrolné zoznamy, využívanie expertov, osvedčené postupy).

Cieľom tohto projektu v prvej fáze je zhromaždiť údaje z členských štátov týkajúce sa dvoch uvedených tém. V ďalších fázach budú vypracované usmerňujúce dokumenty o vŕtaní podzemných vôd & legislatíve o odberoch a presadzovaní.

Súvisiace súbory/informácie

  • Rámcová smernica o vode (2000/60/ES)
  • Smernica o podzemných vodách (2006/118/ES)
  • Akčný plán na zlepšenie dodržiavania predpisov a riadenia v oblasti životného prostredia (COM 2018/10)

Number: 2021/08-WP4 – Status: Priebežne – Period: 2021 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter