IMPEL Logo

Projekt prokurátorov TFS

2012 - 2015

Dokončené

Opis a ciele projektu

Deficit v dodržiavaní Bazilejského dohovoru a jeho európskej implementácie, európskeho
nariadenia o preprave odpadu (1013/2006) alebo ‘WSR’ je veľmi vážny. Čísla ukazujú, že približne 20 %
všetkých prepráv odpadu je v rozpore s týmto nariadením. Smernica EÚ 2008/99 o ochrane životného prostredia
prostredníctvom trestného práva vyžaduje, aby členské štáty presadzovali dodržiavanie WSR aj prostredníctvom trestného práva.

Stíhanie trestných činov proti životnému prostrediu je v kompetencii jednotlivých štátov. V dôsledku toho sú rozdiely v prístupe a počte odsúdení v európskych krajinách značné. Zdá sa, že chýba komunikácia medzi orgánmi na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. V praxi môžu zločinci, ktorí sa podieľajú na preprave odpadu, nezákonne využívať rozdiely v presadzovaní práva a nedostatočnú komunikáciu medzi orgánmi.

Na zlepšenie spolupráce a zosúladenie v rámci trestného stíhania v oblasti ZVO je potrebný častý kontaktu medzi všetkými príslušnými orgánmi. Trestné stíhanie je dôležitou súčasťou cyklu presadzovania a dodržiavania predpisov. Preto európski prokurátori potrebujú štruktúrovaný, osobný a častý kontakt, podporovaný databázou s relevantnými informáciami, kde môžu posilniť svoju sieť, vymieňať si skúsenosti s prípadmi a osvedčenými postupmi a zosúlaďovať činnosti v oblasti stíhania európskych právnych predpisov a nariadení v oblasti životného prostredia v Európe.

Cieľom tohto projektu je posilniť a pokračovať v sieti prokurátorov v Európskej únii, ktorí sa zaoberajú stíhaním trestných činov proti životnému prostrediu s osobitným zameraním na nariadenie WSR 1013/2006 prostredníctvom:

 • zavedenia a používania databázy na webovej stránke IMPEL, ktorá obsahuje judikatúru,
  informácie o trestnom stíhaní, ako je výška pokút, pracovné metódy, prístup k trestnému stíhaniu,
  interpretáciu a praktické skúsenosti. Táto databáza na výmenu neoperatívnych
  informácií bude primárne prístupná pre prokurátorov a pre právne útvary inšpektorátov.
 • zorganizovanie seminára pre prokurátorov v roku 2015.
 • Posilnenie väzieb s IMPEL, sekretariátom BASEL a Eurojustom. Osobitne treba spomenúť Európsku sieť
  prokurátorov pre životné prostredie ENPE. Predpokladá sa úzka spolupráca medzi projektom TFS prokurátorov a ENPE.

 

Number: 2012/12 - 2013/24 - 2014/01 - 2015/09 – Status: Dokončené – Period: 2012 - 2015 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter