IMPEL Logo

Projekt TFS Seaport I-II

2003 - 2006

Dokončené

Opis a ciele projektu

Cieľom týchto projektov bolo zlepšenie európskeho presadzovania nariadenia o preprave odpadu, ako je stanovené v nariadení EÚ č. 259/93 a Bazilejskom dohovore, prostredníctvom lepšej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva.

V projektoch bolo identifikovaných niekoľko úrovní zlepšenia. V druhej fáze sa vytvorila a rozšírila sieť orgánov presadzovania práva v zúčastnených prístavoch. Táto sieť sa využíva na výmenu informácií o porušeniach nariadenia, rozdieloch vo výklade a poznatkoch o presadzovaní. Ešte dôležitejšie je, že sieť sa využívala na plánovanie skutočných spoločných činností v oblasti presadzovania práva. Vypracovali a používali sa štandardné metódy presadzovania, stanovili sa spoločné priority a vykonávali sa spoločné akcie. Projekt tak významne prispel k integrite vnútorného trhu (s odpadom) a k environmentálnym cieľom, ktoré sú základom európskej regulácie prepravy odpadu. V blízkej budúcnosti bude nasledovať druhý projekt, ktorý bude vychádzať zo skúseností získaných v rámci prvého projektu a z väčšieho počtu zúčastnených prístavov.

Súvisiace súbory/informácie

Prístav I:

Seaport II:

Number: 2003/05 - 2005/08 – Status: Dokončené – Period: 2003 - 2006 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter