IMPEL Logo

Prechod na povolenia IED a spôsob riešenia podstatných zmien v povolenom zariadení

2012 - 2012

Dokončené

Opis a ciele projektu

Dňa 6. januára 2011 nadobudla účinnosť smernica o priemyselných emisiách a jej ustanovenia uvedené v článku 80 ods. 1 sa musia transponovať do vnútroštátneho práva do dvoch rokov. Podľa smernice IED je možné, že v mnohých priemyselných odvetviach bude potrebné preskúmať existujúce povolenia, aby sa splnili požiadavky záverov o BAT v príslušnom dokumente BREF (článok 3 ods. 11 a 12). Podľa existujúcich smerníc členské štáty zavádzajú rôzne systémy na riešenie zmien, ktoré sa uskutočňujú v zariadeniach. Tieto zmeny sa vykonávajú v povoleniach v rôznych formátoch a podobách vrátane dohodnutých zmien v povoleniach, zmien v povoleniach, technických zmien v povoleniach atď. Článok 20 smernice IED sa zaoberá zmenami zariadení vykonávanými prevádzkovateľmi a článok 63 sa zaoberá podstatnými zmenami existujúcich zariadení. Tieto ustanovenia si budú vyžadovať nový prístup členských štátov k rozhodovaniu o tom, či je potrebné úplné preskúmanie povolenia, alebo sa prijme neformálnejší systém schvaľovania zmien.

Tento projekt zorganizoval cvičenie pre členské štáty, ktoré sa zameralo na meniace sa požiadavky na vypracovanie povolení podľa nového ustanovenia IED. Kľúčové otázky boli:

   Vyplýva z nich, že:
    Podľa článku 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov")
   • “Ako sa budú povolenia IED líšiť od typov povolení, ktoré v súčasnosti pripravujú regulačné orgány členských štátov?" (podľa IPPC, LCP, WID atď.) a
   • “Ako sa budeme zaoberať podstatnými zmenami povolených zariadení”?

   V správe o projekte sú uvedené výsledky diskusií a zoznam odporúčaní pre členské štáty a IMPEL.

    

Number: 2012/10 – Status: Dokončené – Period: 2012 - 2012 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter