IMPEL Logo

Používanie prchavých organických zlúčenín (VOC) a chlórovaných uhľovodíkov

2000 - 2005

Dokončené

Opis a ciele projektu

Dielňa VOC (2005)

Cieľom tohto projektu je výmena informácií o implementácii smernice o VOC medzi odborníkmi a/alebo inšpektormi.  Počas IMPEL-workshopu boli účastníkom prezentované informácie o regulácii VOC v smernici a niektorých národných zákonoch. Hlavnou náplňou bola diskusia o pripravených prípadových štúdiách v malých pracovných skupinách, ktoré pozostávali z 8 až 16 členov. Hlavné výsledky boli:

  • medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi v EÚ-MS existujú čiastočne veľké rozdiely.
  • ďalej existujú rôzne výklady niektorých pojmov (napr. inštalácia, fugitívne emisie).
  • podľa vnútroštátnych predpisov o VOC existujú aj iné spoločné požiadavky na zníženie emisií (napr. prach/častice).
  • niektoré požiadavky v smernici boli kritizované a mal by existovať proces revízie.

Meradlá na odhadovanie emisií VOC (2000)

Cieľom projektu bolo preskúmať metódy a opatrenia odhadu rozptýlených emisií VOC v EÚ a navrhnúť usmernenia na zlepšenie monitorovania, udeľovania licencií a kontroly priemyselných činností.

Seminár o používaní chlórovaných uhľovodíkov v priemyselných závodoch (2000)

Hlavným cieľom tohto seminára bolo porovnať situáciu v členských štátoch (ČŠ) a pristupujúcich krajinách (KP) a poskytnúť prehľad o súčasných predpisoch EÚ, ktoré sa zaoberajú CHC. Závery, ktoré bolo možné vyvodiť zo seminára, boli:

  • Smernica o prchavých organických zlúčeninách je východiskovým bodom správnym smerom, ale jej vykonávanie sa musí monitorovať a povinnosť analýzy pôdnych plynov sa musí zmeniť a doplniť.
  • Rôzne technické normy v ČŠ a AC si vyžadujú harmonizáciu vo forme BAT alebo EN-dokumentov.
  • Pod VOC – smernicou musia stále existovať prísnejšie vnútroštátne predpisy/normy
  • .
  • Všeobecne existuje naliehavá potreba informácií pre ČŠ, ako aj pre AC. Databázu údajov o postupoch a usmerneniach v iných krajinách, BAT a alternatívach k CHC by mal poskytnúť IMPEL.
  • Je naliehavo potrebná harmonizácia EKO-fondov s cieľom podporiť sanáciu starých kontaminovaných lokalít, používanie alternatív a náhrad CHZ a používanie najlepších technológií.

 

 

Number: 2000/03 - 2000/07 - 2005/01 – Status: Dokončené – Period: 2000 - 2005 – Topic: Priemysel a ovzdušie - Tags:

Subscribe to our newsletter