IMPEL Logo

Cezhraničná preprava elektronického odpadu

2010

Dokončené

Opis a ciele projektu

Praktickosť a vymožiteľnosť návrhu prepracovaného znenia OEEZ (2009)

IMPEL predtým vypracoval kontrolný zoznam na preskúmanie otázok praktickej realizovateľnosti a vymožiteľnosti (P&E)
navrhovaných a existujúcich právnych predpisov v oblasti životného prostredia. V decembri 2008 Komisia prijala prepracovaný návrh smernice o OEEZ. V tejto správe sa opisuje posúdenie otázok P&E vyplývajúcich z návrhu na základe kontrolného zoznamu IMPEL-u.  V správe sa uvádza syntéza výsledkov odpovedí na dotazník a diskusií na seminároch a zdôrazňuje sa v nej široká škála otázok P&E.

Tackling illegal E-waste exports (2010)

Legálna a bezpečná likvidácia elektronického odpadu (e-odpadu) je už niekoľko rokov problémom mnohých krajín, ktorý má katastrofálne dôsledky na zdravie a blaho ľudí a výrazne zhoršuje životné prostredie najmä v rozvojových krajinách. Množstvo medzinárodných zákonov a nariadení doteraz nedokázalo regulovať globálny trh, na ktorom môžu bezohľadné subjekty profitovať z lacnej a nelegálnej likvidácie elektronického odpadu v zahraničí namiesto toho, aby využili environmentálne zodpovednú, ale drahšiu možnosť úplnej recyklácie na odstránenie a neutralizáciu toxických materiálov. Cieľom tohto projektu bolo pomôcť zúčastneným členským štátom lepšie pochopiť ich vlastný príspevok k tomuto problému a ako by mohli účinnejšie riešiť problém nelegálneho vývozu elektronického odpadu.

 

Number: 2009/11 - 2010/18 – Status: Dokončené – Period: 2010 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter