IMPEL Logo

Zvrat trendu v znečistení podzemných vôd

2020

Priebežne

Opis a ciele projektu

Art. 4 rámcovej smernice o vode (RSV) okrem iného zaväzuje členské štáty chrániť, zlepšovať a obnovovať všetky útvary podzemných vôd s cieľom dosiahnuť dobrý stav podzemných vôd do decembra 2015 a vykonávať opatrenia potrebné na zvrátenie akéhokoľvek významného a trvalého stúpajúceho trendu koncentrácie znečisťujúcich látok. V skutočnosti však bolo v roku 2015 25 % útvarov podzemných vôd v EÚ (a napr. 36 % v Nemecku) v zlom chemickom stave, najmä v dôsledku znečistenia dusičnanmi a pesticídmi z poľnohospodárstva. Okrem toho podľa správy EEA z roku 2018 je celková plocha útvarov podzemných vôd so zisteným stúpajúcim trendom znečistenia stále takmer dvojnásobne väčšia ako plocha s opačným trendom (9,9 % oproti 5,9 % plochy).

V EÚ teda existuje vážny deficit implementácie v oblasti ochrany podzemných vôd a len niekoľko členských štátov môže preukázať určitý úspech pri dosahovaní zvrátenia trendu. Niektoré členské štáty v posledných rokoch, naposledy Nemecko v júni 2018, boli Súdnym dvorom EÚ uznané za porušujúce svoje povinnosti vyplývajúce zo smernice o dusičnanoch, pretože neprijali potrebné dodatočné opatrenia alebo neposilnili činnosti na zníženie znečistenia vôd, keď sa ukázalo, že národný akčný program nie je dostatočný.

Projekt sa zameriava na zníženie tohto implementačného deficitu prostredníctvom preskúmania možných nástrojov a osvedčených postupov na administratívnej úrovni, najmä regionálnych a miestnych vodohospodárskych orgánov.

Súvisiace súbory/informácie

  • Dir. 2000/60/ES = Rámcová smernica o vode (článok 4.1.b.iii)
  • Dir. 91/676/EHS = smernica o dusičnanoch
  • Dir. 2006/118/ES = smernica o podzemných vodách

Number: 2021/08-WP5, 2020/11 – Status: Priebežne – Period: 2020 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter