IMPEL Logo

Overovanie miest určenia odpadu

2003

Dokončené

Opis a ciele projektu

Zameranie projektu bolo zvýšiť spoluprácu a výmenu informácií o overovaní miest určenia odpadov v rámci nariadenia EÚ č. 259/93 (nariadenie o preprave odpadov WSR) o dohľade a kontrole prepravy odpadov, a to vykonávaním inšpekcií v zúčastnených krajinách a sledovaním tokov odpadov až do ich konečného miesta určenia.

Výsledky projektu

 • Sieť kontrolných orgánov v zúčastnených krajinách sa ďalej zlepšila a spresnili sa kontakty na kontrolné orgány v zúčastnených krajinách zodpovedné za dohľad nad hlavnými zariadeniami na zneškodňovanie a spracovanie odpadov. Napriek tomu existujú veľké rozdiely v úlohách, kompetenciách a jurisdikciách zapojených organizácií. Rozdielny je aj spôsob implementácie trojdňového predbežného oznámenia do vnútroštátnych právnych predpisov;
 • Na základe existujúcich metód a skúseností bola vypracovaná metóda (príručka) na overovanie prepravy odpadu. Metóda obsahuje administratívne kontroly, kontroly "na mieste" a spôsob výmeny informácií medzi zúčastnenými orgánmi (presadzovania práva);
 • Preprava odpadu bola overená. Zúčastnené krajiny mali v úmysle skontrolovať 25 oznámených prepráv odpadu. Jedenásť kontrol bolo nakoniec skontrolovaných "od kolísky po hrob". Ukázalo sa, že viaceré oznámenia (7 z 25) neboli "v prevádzke". Nezrovnalosti boli zistené v troch prípadoch. Výsledky poskytujú podnety na ďalšie zlepšenie presadzovania nariadenia v budúcnosti;
 • Z viacerých dôvodov sa zistilo, že trojdňové predbežné oznámenie sa presadzuje veľmi ťažko. Predbežné oznámenie sa predkladá a/príslušnému orgánu/orgánom krajiny/regiónu, ktorý nie je automaticky zodpovedným orgánom pre presadzovanie. Aj plánovanie kontrolných kapacít v časovom rámci niekoľkých dní na overenie zásielok sa ukázalo ako náročné;
 • Vymenili sa praktické skúsenosti a informácie.

Odporúčania

Na základe skúseností a výsledkov presadzovania projektu možno uviesť tieto odporúčania:

 • Európska komisia by mala prehodnotiť povinnosti týkajúce sa trojdňového predchádzajúceho oznámenia v rámci revízie nariadenia EÚ č. 295/93. Postup oznamovania by sa mal upraviť tak, aby ho bolo možné primerane presadzovať, napr. stimulovaním elektronickej výmeny údajov o oznámeniach (ako je EUDIN), a to aj medzi orgánmi zodpovednými za tieto oznámenia a orgánmi zodpovednými za presadzovanie;
 • (revidované) nariadenie 259/93 musí členským štátom uložiť povinnosť podávať výročnú správu o postupe pri presadzovaní. Tieto výsledky musí analyzovať pracovná skupina poverená Komisiou a použiť ich na ďalšie zlepšenie nariadenia.
 • Členské štáty by mali byť stimulované, aby podávali správy o svojich skúsenostiach s presadzovaním trojdňového predchádzajúceho oznámenia. V (revidovanom) nariadení 259/93 by sa mala stanoviť táto povinnosť.
 • IMPEL/IMPEL-TFS by mal pracovať na rozsiahlej internetovej stránke s príslušnými informáciami o nariadení o preprave odpadov & presadzovaní, s úplnými kontaktnými informáciami, katalógmi odpadov/referenčnými knihami atď.
 • Kompetentné orgány a/alebo orgány presadzovania by mali určiť jedno centrálne koordinačné miesto na vnútroštátnej úrovni, navyše za tých okolností, keď sú zodpovednosti za (presadzovanie) postupu oznamovania stanovené na regionálnych úrovniach. Príslušné a vynucovacie orgány by mali tiež pracovať na zlepšení prístupu k systémom údajov o trojdňovom predbežnom oznámení, aby sa umožnili presné "overovacie inšpekcie";
 • Riadenie projektu navrhuje rozšíriť nadviazanú spoluprácu s viacerými krajinami EÚ, rozšíriť zameranie projektu o odpady uvedené v zelenom zozname a neoznámené odpady a zamerať sa na kontroly na hraničných priechodoch na strategickej úrovni (za účasti viacerých vynucovacích orgánov).

Súvisiace súbory/informácie

Projekt overovania - fáza II:

 

Number: 2003/06 - 2004/16 – Status: Dokončené – Period: 2003 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter