IMPEL Logo

Konferencie o odpadoch a TFS

2006

Priebežne

Opis a ciele projektu

Mnoho projektov a činností tímu expertov pre odpady a TFS vychádza z európskeho nariadenia o preprave odpadu (ES) č. Nº 1013/2006 (WSR). Keďže ide o nariadenie a zahŕňa cezhraničný aspekt, je veľmi dôležité mať aktívnu a praktickú európsku sieť inšpektorov a regulačných orgánov, ktorí sa pravidelne stretávajú a vymieňajú si praktické skúsenosti. Nielen inšpektori životného prostredia, ale aj colníci a policajti a súdnictvo. Prebiehajúce projekty IMPEL-TFS naďalej poukazujú na potrebu nadviazania a predovšetkým udržiavania dobrej a praktickej spolupráce medzi členskými štátmi, tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami.
V júni 2014 bolo prijatých niekoľko zmien a doplnení nariadenia o environmentálnych kontrolách, ktorých cieľom je lepší a rovnocennejší režim inšpekcií environmentálnych kontrol v celej EÚ; napríklad vytvorením plánov inšpekcií. Zmeny a doplnenia tiež rozširujú právomoci orgánov zodpovedných za presadzovanie práva a zlepšujú výmenu informácií.

Tieto výročné konferencie majú preto za cieľ uľahčiť:

   Vykonávanie činností, ktoré sa majú uskutočniť v rámci projektu, a to najmä prostredníctvom
  • výmenu osvedčených postupov a skúseností;
  • Propagáciu práce IMPEL medzi širším publikom;
  • jednotnejší prístup a výklad WSR;
  • Zlepšenie spolupráce medzi zúčastnenými orgánmi presadzovania práva;
  • Prezentácia výsledkov iných relevantných (medzinárodných) projektov a iniciatív;
  • Zber nápadov pre budúcu prácu tímu pre vývoz odpadov a TFS;
  • Zlepšenie prepojení a spoločných akcií s krajinami a regiónmi mimo Európskej únie.

  Súvisiace súbory/informácie

   

  • Európske nariadenie o preprave odpadu (ES) č. 1013/2006.
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 o vývoze určitých odpadov na zhodnotenie do krajín, ktoré nie sú členmi OECD.
  • Vykonávacie činnosti vychádzajú z nariadenia ES (ES) č. 1013/2006 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci Európskeho spoločenstva, do neho a z neho. Toto nariadenie je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. V článku 50 sa vyžaduje, aby členské štáty presadzovali toto nariadenie, kontrolovali prepravu a vzájomne bilaterálne alebo multilaterálne spolupracovali s cieľom uľahčiť predchádzanie nezákonnej preprave a jej odhaľovanie.
  • OECD-Ratsbeschluss C(2001)107/FINAL
  • Medzinárodné dohovory: Bazilejský, Hongkonský a Bamacký dohovor

Number: 2021/19-WP2, 2019/04, 2017/09, 2016/07, 2015/06, 2014/05, 2013/20, 2012/13, 2011, 2010/11, 2009/05, 2008/06, 2007/05, 2006 Status: Ongoing – Status: Priebežne – Period: 2006 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter