IMPEL Logo

Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo (predchádzajúca séria projektov Inšpekcie skládok)

2011

Priebežne

Opis a ciele projektu

Tento projekt vychádza z výsledkov a produktov predchádzajúcich projektov v oblasti skládok a postupuje po jednotlivých stupňoch hierarchie odpadového hospodárstva s cieľom podporiť ekologické inovácie a obehové hospodárstvo a vytvoriť rovnaké podmienky a spoločné chápanie kľúčových bodov rámcovej smernice o odpadoch v procesoch udeľovania povolení a kontroly.

To sa dosiahne tým, že inšpektori a autori povolení sa budú spoločne učiť jeden od druhého, identifikovať osvedčené postupy, vypracovať usmernenia na podporu týchto postupov a šíriť technické know-how prostredníctvom iniciatív v oblasti odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja. Podpora regulačných orgánov týmto spôsobom by mala viesť k silnejšiemu zabezpečeniu súladu a k rovnejším regulačným podmienkam.

Usmernenie ""Making the Circular Economy work"", ktoré bolo predstavené v Ríme v marci 2019, je živým dokumentom, ktorý sa bude ďalej revidovať na základe výsledkov podskupín prebiehajúcich v rokoch 2021 - 2024.

Konkrétnymi výsledkami projektu po roku 2021 budú:

 • Lepšie pochopenie procesov zachovania hodnoty (konkrétne opätovnej výroby, renovácie, opravy a priameho opätovného použitia) ako doplnku k recyklácii na stupni hierarchie predchádzania vzniku odpadu (primárny cieľ) s cieľom umožniť rýchlejšie dosiahnutie obehového hospodárstva.
 • Príručky na pomoc regulačným pracovníkom pri uplatňovaní kritérií vedľajších produktov.
 • Identifikácia nástrojov v rámci IED, ktoré môžu prispieť k celkovému cieľu dosiahnutia obehového hospodárstva v Európe, a výmena osvedčených postupov ich uplatňovania.
 • Stanovenie praktického nástroja na pomoc prevádzkovateľom a príslušným orgánom pri kontrole vhodnejšieho spôsobu hodnotenia súladu EoW/ vedľajších produktov s nariadením REACH.
 • Vypracovanie databázy o konci odpadu (prípad od prípadu a vnútroštátne kritériá stanovené členskými štátmi) na výmenu informácií o technických a environmentálnych kritériách druhotných surovín
 • Založenie "podskupiny pre spaľovanie odpadu" s cieľom vymedziť v roku 2022 pracovný program týkajúci sa praktických riešení na vykonávanie záverov o BAT pri spaľovaní odpadu s cieľom pomôcť dosiahnuť homogénnejšie rovnaké podmienky v celej Európe.
 • Špecifické školenie o REACH&obehovom hospodárstve alebo o konci odpadu a vedľajších produktoch

Súvisiace súbory/informácie

 • 2018 Abstrakty projektov v: angličtina, chorvátčina, nemčina, kastellčina, estónčina, gréčtina, holandčina, angličtina, španielčina, holandčina, chorvátčina, portugalčina, lotyština, slovenčina, turečtina
 • Usmernenie Európskej komisie o kontrole skládkového plynu (2013)
 • Nový akčný plán obehového hospodárstva EÚ 11/03/2020
 • Schválený pracovný program EÚ na roky 2020 - 2022 na zlepšenie dodržiavania environmentálnych predpisov a riadenia
 • Rámcová smernica o odpadoch 2008/98/ES v znení smernice 2018/851/ES.
 • Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o vykonávaní balíka o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia rozhrania medzi právnymi predpismi o chemických látkach, výrobkoch a odpadoch (2018/2589(RSP))
 • Pracovný dokument útvarov Komisie "Udržateľné výrobky v obehovom hospodárstve - Smerom k rámcu výrobkovej politiky EÚ, ktorý prispieva k obehovému hospodárstvu" {SWD(2019) 92 final}.
 • Komunikácia Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: "Úloha energetického využívania odpadu v obehovom hospodárstve".
 • Smernica o skládkach odpadov 1999/31/ES v znení smernice 2018/850/EÚ.
 • Smernica o priemyselných emisiách 2010/75/EÚ

Number: 2021/04, 2020/03, 2019/05, 2018/05, 2017/06, 2016/08, 2015/08, 2014/04, 2013/06, 2011-2012/03 – Status: Priebežne – Period: 2011 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter