IMPEL Logo

Plánovanie kontroly prepravy odpadu

2015 - 2016

Dokončené

Opis a ciele projektu

Nový projekt Art. 50 ods. 2a nariadenia č. 1013/2006 o preprave odpadu (WSR) stanovuje, že členské štáty EÚ do 1. januára 2017 zabezpečia vytvorenie jedného alebo viacerých inšpekčných plánov (IP) pre celé svoje geografické územie. Tieto plány sa týkajú inšpekcií podľa čl. 50 ods. 2 WSR, t. j. prevádzkarní, podnikov, sprostredkovateľov a obchodníkov v súlade s čl. 34 smernice 2008/98/ES, a prepravy odpadu a jeho zhodnocovania alebo zneškodňovania. Počas konferencie IMPEL-TFS v roku 2014 účastníci vyjadrili potrebu vypracovať štandardný formát/vzor alebo aspoň usmernenie pre plán inšpekcie v súlade s požiadavkami WSR, ktorý by mal umožniť aj lepšiu porovnateľnosť IP. Podporili tiež výmenu existujúcich plánov, skúseností a priorít.

Ciele sú:

  • vypracovať usmernenie pre plán inšpekcie (IP);
  • vytvoriť platformu na výmenu osvedčených postupov a skúseností týkajúcich sa IP (s využitím IMPEL-TFS Basecamp).

Výsledkom toho by členské štáty mali byť schopné vypracovať porovnateľné plány inšpekcie s použitím rovnakých alebo rovnocenných prvkov IP, napr. týkajúcich sa posúdenia rizík. Je to dôležité pre vytvorenie rovnakých podmienok, keďže v súčasnosti existujú obrovské rozdiely vo vykonávaní WSR, pričom nelegálne obchodovanie v rámci Európy a preskakovanie prístavov predstavujú vážne výzvy (pozri Záverečnú správu o opatreniach na presadzovanie práva III IMPEL-TFS).

Súvisiace súbory/informácie

 

Number: 2015/04-2016/05 – Status: Dokončené – Period: 2015 - 2016 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter